Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-24/13

NIKA d.d. BREŽICE, Brežice

Objava sklica 22. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in ZTFI (Ur.l.RS, št. 67/2007) ter na podlagi 10. člena statuta Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice, uprava družbe sklicuje 22. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

 

ki bo v petek, 17. maja 2013, ob 13.uri na sedežu družbe.

 

Dnevni red s predlogi sklepov

 1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
  Sprejme se predlagani dnevni red.
 2. Izvolitev organov skupščine
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
  Skupščina izvoli svoje organe.
 3. Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2012
 4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
  Ugotovi se, da družba za leto 2012 nima bilančnega dobička
  Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2012.
  Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2012.
 5. Imenovanje revizorja za leto 2013
  Nadzorni svet predlaga skupščini predlog sklepa:
  Skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija, d.o.o., Ljubljana, ki bo revidirala letno poročilo družbe za leto 2013.

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Trg izgnancev 1a, Brežice in v poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana vsak delavnik od 18. 2. 2013 do 16. 5. 2013 od 9. do 11. ure in v elektronski obliki na www.nikadd.si in http://seonet.ljse.si.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, katerih delnice so deset dni pred zasedanjem vknjižene na računih vrednostnih papirjev, ki se vodijo pri KDD. Delničarji Nike investiranje in razvoj, d.d. se skupščine lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pisno pooblastijo. Delničarji oz. pooblaščenci so dolžni prijaviti svojo udeležbo vsaj tri dni pred sejo skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine

Na podlagi 17. člena statuta lahko skupščino eno uro po predvidenem začetku (17. 5. 2013 ob 14.uri) zaseda, če ji prisostvuje število članov, ki razpolaga s 30 % glasov.
Če ne bo prisotno zadostno število glasov, bo ponovno zasedanje skupščine 31. 5. 2013 ob 13.uri.

 

Datum: 15.02.2013
Pripeti dokumenti:  Letno poročilo 2013,  Poročilo NS 2012