Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-495/17

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., v prvem četrtletju 2017

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dobičkonosnost. Poslovni rezultati v prvem trimesečju letos so dobri, čisti dobiček Skupine Triglav znaša 22,3 milijona evrov (lani v enakem obdobju 22,6 milijona evrov) in  dobiček pred obdavčitvijo 25,5 milijona evrov (primerjalno lani 28,2 milijona evrov).

Premijska rast na vseh trgih in na vseh treh segmentih zavarovanj. Obračunana konsolidirana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija znaša 281 milijonov evrov, kar je 22 milijonov evrov oziroma 8 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Rast zavarovalne premije je dosežena na vseh poslovnih segmentih zavarovalne dejavnosti Skupine Triglav. V največjem segmentu, premoženjskih zavarovanjih, se je premija povečala za 8 odstotkov, v segmentu zdravstvenih zavarovanj pa za 13 odstotkov. Letos je viden tudi izboljšan trend pri premiji življenjskih zavarovanj, saj je dosežena rast in sicer kar 10-odstotna. Dober rezultat je posledica uspešnega zadržanja sredstev iz doživetih polic in večjih vplačil premije.

Premijska rast je dosežena na vseh sedmih zavarovalnih trgih Skupine. V Sloveniji je Zavarovalnica Triglav, d.d., obračunala za 8 odstotkov več premije kot lani v enakem obdobju, ostali dve zavarovalnici na tem trgu - Triglav, Zdravstvena zavarovalnica in Skupna pokojninska družba - pa sta dosegli 13 oziroma 1-odstotno premijsko rast. Povprečna premijska rast trgov izven Slovenije je bila 15-odstotna. Največja, 38-odstotna premijska rast je bila dosežena na srbskem trgu.

Škodno dogajanje, ugoden kombinirani količnik. Množičnih škodnih dogodkov v prvem četrtletju ni bilo. Kosmati zneski škod so sicer višji za 3 odstotke, vendar so posledica povečanja samega zavarovalnega portfelja ter povečane škodne pogostnosti. Zaradi povečanega škodnega količnika je povečan tudi kombinirani količnik in znaša 92,7 odstotkov. Vrednost v taki višini je ugodna in nižja od njegove ciljne dolgoročne strateške povprečne vrednosti.

Vpliv obrestnih mer na donose finančnih naložb. Tudi letos finančni trgi ostajajo v razmerah nizkih oziroma ničelnih obrestnih mer in visoke volatilnosti delniških tečajev. Vidnega izboljšanja razmer se kratkoročno ne pričakuje. Trimesečni rezultati sicer kažejo višje vrednosti donosov od finančnih naložb Skupine kot lani, kar pa je predvsem posledica v lanskem letu evidentiranih enkratnih dogodkov. Skupina v letošnjem letu še naprej ohranja glavne usmeritve svoje dosedanje naložbene politike. Njen portfelj v prevladujočem deležu sestavljajo prvovrstne državne obveznice, Skupina pa v okviru naložbene politike izvaja določene prilagoditve deležev posameznih naložb v portfelju. 

Finančna moč in stabilnost. Glede na konec leta 2016 se je kapital Skupine povečal za dva odstotka na 759,6 milijonov evrov in zavarovalno tehnične rezervacije za tri odstotke na 2.740,6 milijonov evrov. Raven njenega kapitala glede na postavljene strateške usmeritve ustrezno presega zastavljen nivo prevzetih tveganj. Podrobnosti o finančnem poslovanju, solventnosti ter kapitalski ustreznosti Skupine ob koncu leta 2016 bodo razvidne v novo oblikovanem poročilu, ki ga določa zakonodaja s področja Solventnosti II. Poročilo o Skupini bo objavljeno v zakonskem roku do 1. julija letos.

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Z novo strategijo se spreminjamo v skupino, ki razvija nove načine poslovanja, ki so temelj našega odgovornega dolgoročnega razvoja, ter hkrati poslujemo dobičkonosno in varno. V središče vseh aktivnosti še bolj izrazito postavljamo naše stranke in njihove potrebe. S poslovanjem v prvem četrtletju smo zadovoljni. Skupina je primerjalno z lanskim enakim obdobjem povečala svoj zavarovalni portfelj, pridobila nove stranke, razširila obseg zavarovanosti pri obstoječih strankah in dosegla dobre poslovne rezultate. Upoštevaje predvidene razmere poslovanja do konca leta ocenjujemo, da bo letni dobiček pred obdavčitvijo Skupine Triglav dosežen v načrtovanem razponu med 70 in 80 milijoni evrov.»

V priponki sta objavljena trimesečno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav ter predstavitev poslovanja Skupine za vlagatelje.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 19. 5. 2017  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj deset let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 19.05.2017