Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-503/17

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalnice Triglav, d.d. za leto 2016

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav, d.d. skladno z zakonodajo s področja Solventnosti II objavlja poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalnice Triglav, d.d. (priloga).

Priloženo poročilo med drugim vsebuje informacije o sistemu upravljanja Zavarovalnice Triglav, d.d. in podrobneje o vzpostavljenem sistemu upravljanja tveganj. Opisan je proces lastne ocene tveganj in solventnosti zavarovalnice (proces ORSA) in njen profil tveganja z opisi temeljnih vrst tveganj ter načini njihovega upravljanja. V njem so prikazana sredstva in obveznosti Zavarovalnice Triglav, d.d., ki so za namene solventnosti vrednotene po pošteni vrednosti ter z uporabo krivulje netveganih obrestnih mer, podanih s strani EIOPA-e. Poročilo vsebuje tudi prikaz kapitalske ustreznosti, temelječe na razpoložljivem kapitalu zavarovalnice ter kapitalski zahtevi. Za izračun kapitalske zahteve je uporabljena standardna formula, ki ustrezno zajema tveganja zavarovalnice. Podatki v poročilu, ki ga je pregledal tudi pooblaščeni revizor, potrjujejo, da je bila Zavarovalnica Triglav, d.d. na dan 31. 12. 2016 ustrezno kapitalizirana.

Informacije v poročilu se nanašajo izključno le na Zavarovalnico Triglav, d.d., in niso ustrezna podlaga za ocenjevanje oziroma sklepanje o solventnostnem stanju in finančnem položaju Skupine Triglav. Razkritja podatkov o Skupini Triglav bodo zajeta v ločenem poročilu, ki bo objavljeno  v predpisanem roku do 1. 7. 2017.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 19. 5. 2017  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 19.05.2017
Pripeti dokumenti:  Poročilo