Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-413/18

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., v prvem četrtletju 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

DOBIČKONOSNO POSLOVANJE. Skupina Triglav je v prvem trimesečju 2018 dosegla 27,5 milijona evrov konsolidiranega dobička pred obdavčitvijo, kar je 8 odstotkov več kot lani v enakem obdobju. Rast čistega dobička je bila 5-odstotna, znašal je 23,3 milijona evrov. Doseženi poslovni rezultati so predvsem odraz dobrega poslovanja v zavarovalni dejavnosti. Primerjalno z istim obdobjem lani je Skupina dosegla 4-odstotno premijsko rast, ta je bila višja od rasti čistih odhodkov za škode (indeks 102), rast obratovalnih stroškov zavarovalne dejavnosti pa je znašala 4 odstotke.

PREMIJSKA RAST NA VSEH TRGIH. Skupina je obračunala 293 milijonov evrov konsolidirane kosmate premije oziroma 4 odstotke več kot v enakem obdobju lani. Premijska rast je dosežena na vseh trgih Skupine, v Sloveniji je v povprečju znašala 4 odstotke, izven Slovenije  pa 6 odstotkov. Z vidika zavarovalnih segmentov je Skupina premijsko rast beležila pri premoženjskih in zdravstvenih zavarovanjih (pri obeh indeks 106), pri življenjskih zavarovanjih pa je obračunala 3 odstotke manj premije, kar je predvsem odraz pozitivnih enkratnih dogodkov v prvem trimesečju lanskega leta.

BREZ MNOŽIČNIH ŠKODNIH DOGODKOV. V prvih treh mesecih letos množični škodni dogodki niso vplivali na poslovanje Skupine. Obračunani kosmati zneski škod so znašali 171,0 milijona evrov in so bili višji za 12 odstotkov glede na lansko primerljivo obdobje. Povečanje je predvsem posledica izplačil nastalih in prijavljenih škod v letu 2017 na področju premoženjskih zavarovanj, ki so bile ustrezno rezervirane in pozavarovane, kakor tudi povečanja zavarovalnega portfelja na področju zdravstvenih zavarovanj in večje škodne pogostnosti zaradi spremenjene starostne strukture zavarovancev. Kombinirani količnik Skupine Triglav je ob koncu trimesečja 2018 znašal 88,5 odstotka.

PO PRIČAKOVANJU NIŽJI DONOSI OD FINANČNIH NALOŽB. Tudi v prvem trimesečju 2018 je upravljanje 3,1 milijarde evrov finančnih naložb Skupine potekalo v razmerah nizkih obrestnih mer, ki kontinuirano znižujejo obrestne prihodke. Donosi od finančnih naložb (brez donosov naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje) so se v primerjavi z lani znižali za 39 odstotkov, nižji neto obrestni prihodki so bili pričakovani. Skupina v letošnjem letu še naprej ohranja glavne usmeritve svoje dosedanje naložbene politike.

FINANČNA STABILNOST. Konec marca 2018 je kapital Skupine znašal 767,8 milijona evrov, zavarovalno tehnične rezervacije pa 2.766,2 milijona evrov, kar predstavlja enoodstotno rast obeh kategorij glede na konec 2017. Skupina Triglav je finančno stabilna, dobro kapitalizirana ter skrbno upravlja tveganja, katerim so matična družba in ostalih 37 družb Skupine izpostavljene pri svojem poslovanju.

V SMERI STRATEGIJE RASTI IN RAZVOJA. Skupina v letu 2018 nadaljuje z doslednim izvajanjem svojih strateških usmeritev. Skladno z vizijo do leta 2020 se razvija v sodobno, inovativno in dinamično zavarovalno-finančno skupino, ki ostaja čvrsto na vodilnem mestu v Sloveniji in širše v regiji. V smeri svoje strategije razvoja in rasti po lanskoletnem vstopu na trg prostovoljnega pokojninskega zavarovanja v Bosni in Hercegovini in na trg življenjskih zavarovanj v Makedoniji letos vstopa na trg  pokojninskih zavarovanj na Hrvaškem.

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Z rezultati prvega trimesečja smo zadovoljni in upoštevaje predvidene razmere poslovanja do konca leta ocenjujemo, da bo letni dobiček pred obdavčitvijo Skupine Triglav dosežen v načrtovanem razponu. Opažamo, da je rast obsega poslovanja na zavarovalnih trgih regije še naprej pozitivna, hkrati moramo pri aktivnostih ustrezno upoštevati visoko raven konkurence, ki je na njih prisotna. Skladno s strategijo razvijamo in prilagajamo našo ponudbo potrebam naših strank in posebnostim posameznih trgov. Ob tem z ekipo preko 5.000 sodelavk in sodelavcev dodatno krepimo naše obstoječe močne konkurenčne prednosti in izvajamo intenzivne prodajne aktivnosti.«

V priponki sta objavljena trimesečno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav ter predstavitev za investitorje.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 16. 5. 2018  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj deset let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 16.05.2018