Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-955/18

SAVA RE, d. d., Ljubljana

A.M. Best izboljšala bonitetno oceno Save Re, d.d., na »A« (stabilna napoved)

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo:

Bonitetna agencija A.M. Best je po svojem rednem letnem pregledu novembra 2018 Savi Re, d.d., izboljšala bonitetno oceno finančne moči na »A« (odlično) in kreditno bonitetno oceno izdajatelja na »a«. Obe oceni imata stabilno srednjeročno napoved.

Finančni položaj je ocenjen kot zelo močan, poslovanje kot močno, vpliv profila poslovanja na bonitetno oceno kot nevtralen, sistem upravljanja tveganj pa je primeren glede na sestavo skupine.

Agencija je v poročilu zapisala, da je izboljšanje bonitetne ocene odsev močnega finančnega položaja in tveganjem prilagojene kapitaliziranosti. Močan finančni položaj pa je med drugim odraz notranjega ustvarjenja kapitala, majhne odvisnost od retrocesionarjev ter dobre finančne prožnosti z dostopom do kapitalskih in dolžniških trgov.

Prav tako ugotavlja, da skupina Sava Re dosega trdne zavarovalno-tehnične izide z odličnim petletnim (2013–2017) povprečnim škodnim količnikom v višini 60 %. Agencija pričakuje, da bo uspešnost poslovanja skupine Sava Re ostala na visoki ravni tudi srednjeročno ter da bo tudi v prihodnje temeljila na ustrezni preudarnosti pri prevzemanju tveganj in njihovi dobri izbiri.

Agencija ugotavlja še, da skupina uspešno nadaljuje previden razvoj svojega konkurenčnega položaja na mednarodnem pozavarovalnem trgu. Ugodno ocenjuje tudi močan tržni položaj skupine na slovenskem trgu, prav tako pa njen trdni položaj na trgih Zahodnega Balkana.

A.M. Best sodi, da Sava Re glede na kompleksnost poslovanja ustrezno upravlja tveganja, saj je njena sposobnost na tem področju skladna z njenim profilom tveganj, sistem upravljanja tveganj pa je ustrezno vgrajen v upravljanje celotne skupine.

Sava Re ocenjuje, da bo z boljšo bonitetno oceno lažje izpolnjevala strategijo selektivne oziroma dobičkonosne rasti na mednarodnih pozavarovalnih trgih.

 

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 3. 12. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 03.12.2018