Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-172/19

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Objava sklica 35. skupščine delničarjev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 35. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v torek, 21. 5. 2019, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Revidiranim letnim poročilom skupine Sava Re in Save Re, d.d., za leto 2018 s poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju, letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2018 z mnenjem nadzornega sveta ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Besedilo sklica skupščine je objavljeno tudi na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si).

Sklic 35. skupščine delničarjev Save Re, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v ponedeljek, 8. 4. 2019.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 8. aprila 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 08.04.2019