Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-220/19

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2018

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:

V skladu z zahtevami slovenske in evropske zavarovalne zakonodaje Sava Re, d.d., objavlja Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d, za leto 2018 (v nadaljevanju: poročilo PSFP Save Re), ki ga je s soglasjem nadzornega sveta sprejela uprava Save Re, d.d. K poročilu PSFP Save Re je bilo izdano poročilo neodvisnega revizorja o zagotovilu, ki ga je izdelala revizijska družba Ernst & Young v skladu s Sklepom o dodatnem revizijskem pregledu zavarovalnic in dodatnem revizorjevem poročilu (Uradni list RS, št. 9/2016), ki ga je na podlagi ZZavar-1 izdala Agencija za zavarovalni nadzor.

Poročilo PSFP Save Re vsebuje podrobne informacije o sistemu upravljanja družbe, njenih ključnih funkcijah, vzpostavljenem sistemu upravljanja tveganj in lastni oceni tveganj in solventnosti. V njem je tudi podrobno opisan profil tveganj družbe. Poročilo vsebuje informacije o vrednotenju sredstev in obveznosti za izkazovanje solventnosti družbe, ki se v skladu z zakonodajo Solventnost II vrednotijo po pošteni vrednosti. V poročilu je predstavljeno upravljanje kapitala ter višina primernih lastnih virov sredstev, zahtevanega solventnostnega kapitala in solventnostnega količnika. Družba za izračun kapitalske ustreznosti uporablja standardno formulo Solventnosti II. Na dan 31. 12. 2018 je kapitalsko ustrezna in izkazuje visok solventnostni količnik.

Ker se informacije v poročilu nanašajo le na Savo Re, d.d., poročilo ne izkazuje solventnosti in finančnega položaja skupine Sava Re. Informacije o skupini Sava Re bodo vsebovane v poročilu o solventnosti in finančnem položaju skupine, ki bo v skladu s predpisanim rokom in finančnim koledarjem Save Re, d.d., objavljeno 3. 6. 2019.

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2018 je pripeto.

To obvestilo bo skupaj s pripetim dokumentom objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 19. aprila 2019, in sicer za najmanj petletno obdobje.

 

Uprava družbe
Datum: 19.04.2019