Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SEA-345/08

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Sporočilo borze

Obveznice DPR1, DELO PRODAJA, d.d., Ljubljana - uvrstitev na borzni trg

Uprava borze je dne 18. 8. 2008 sprejela odločbo, da se v trgovanje na borznem trgu, Trg obveznic, z dnem 21. 8. 2008 uvrsti 200.000 obveznic oznake DPR1 izdajatelja Delo Prodaja, d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana, v skupni nominalni vrednosti 2.000.000 EUR.

Datum začetka trgovanja z obveznicami DPR1 je četrtek, 21. 8. 2008.

Osnovne značilnosti obveznic:

 • imenske obveznice DPR1;
 • obveznice so bile izdane v nematerializirani obliki 18. 7. 2008;
 • izdajatelj je prejel odločbo o potrditvi prospekta s stani ATVP z dne 16. 6. 2008;
 • obrestna mera je spremenljiva in znaša 6-mesečni EURIBOR + 0,6 % letno;
 • obresti dospevajo v plačilo dvakrat letno za nazaj, vsakega 23. junija in 23. decembra;
 • nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celoti ob dospetju obveznice, to je 23. junija 2018;
 • datum dospetja obveznic je 23. junij 2018;
 • obveznosti iz obveznic niso posebej zavarovane ali garantirane, za obveznosti iz obveznic jamči izdajatelj z vsem svojim premoženjem;
 • obveznice vsebujejo klavzule o pravici izdajatelja do odpoklica obveznic pred njihovo dospelostjo. Imetnik obveznic nima pravice zahtevati od izdajatelja predčasnega unovčevanja terjatev iz naslova obveznic pred roki, določenimi z amortizacijskim načrtom;
 • En lot je apoen 10 EUR, minimalna količina za trgovanje na BTS je en lot.
 • Celotna izdaja obveznic obsega 200.000 apoenov po 10 EUR.
 • Skrajšana oznaka za potrebe trgovanja je DPR1, ISIN koda SI 0032102863.

Vsi ostali podatki so razvidni iz Prospekta za prodajo obveznic družbe Delo Prodaja d. d., objavljenega na SEOnet, dne 20. 6. 2008.

 

 
Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

 

Datum: 18. 8. 2008