Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-464/14

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Obvestilo o seji nadzornega sveta

 

Na  podlagi določil 111. Člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana družba MODRA LINIJA HOLDING, d.d., finančna družba, pristaniška ulica 12, 6000 Koper objavlja naslednje sporočilo:

 

Nadzorni svet družbe je na svoji  40. redni  seji dne 26.05.2014 na podlagi pozitivnega mnenja revizorja in revizijske komisije obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2013 v vsebini kot ga je sestavila uprava družbe.

Revidirano letno poročilo in konsolidirano letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2013 je bilo objavljeno na SEO—netu in spletnih straneh družbe WWW.ml-holding.si

 

V nadaljevanju je nadzorni svet družbe sprejel še naslednje sklepe:

  • Potrdil je zapisnik predhodne seje in pregledal izvajanje sprejetih sklepov.
  • Seznanil se je s poročilom revizijske komisije v skladu z določili zakona o gospodarskih družbah,
  • Obravnaval in sprejel je poročilo nadzornega sveta družbe o preveritvi revidiranega letnega poročila in revidiranega letnega konsolidiranega poročila o poslovanju družbe v letu 2013,
  • V skladu s predlogom revizijske komisije je oblikoval predlog skupščini za imenovanje revizorja za poslovno leto 2014,
  • Strinjal se je s predlogom delitve bilančnega dobička,
  • Seznanil se je z odstopom člana nadzornega sveta in oblikoval predlog skupščini za imenovanje nadomestnega člana,
  • Obravnaval in sprejel je dnevni red in predloge sklepov za 12. Skupščino družbe, ki bo dne 03.07.2014,
  • Seznanil se je z oceno poslovanja za obdobje januar-april 2014 in poročilom o likvidnosti in solventnosti družbe in njenih odvisnih družb,
  • Obravnaval in sprejel predlog za pripojitev družbe INTERFIN NALOŽBE, finančna družba , d.d., Koper k družbi MODRA LINIJA HOLDING, finančna družba, d.d.Koper.

 

Ta nadzorovana informacija bo objavljena tudi na spletni strani družbe (www.ml-holding.si) , pod rubriko javne objave, od danes dalje in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava družbe
Datum: 28.05.2014