Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-754/14

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Informacija o postopkih pripojitve družbe Interfin naložbe d.d.Koper k družbi Modra linija holding d.d.

 Družba Modra linija holding, finančna družba, d.d., Pristaniška ulica 12, 6000 Koper (v nadaljevanju: Modra linija holding d.d.), na podlagi 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča javnost:

  • da je dne 11.9.2014 postal pravnomočen 3.9.2014 sprejet  Sklep  Okrožnega sodišča v Kopru o pripojitvi po pogodbi o pripojitvi družbe Interfin naložbe d.d. Koper k družbi Modra linija holding d.d. z dne 23.4.2014; 
  • da na podlagi  omenjenega sklepa se družbi Modra linija holding d.d. kot prevzemni družbi, pripoji prevzeta družba Interfin naložbe d.d. Koper, ki zaradi pripojitve preneha. Modra linija holding d.d. postane univerzalni pravni naslednik družbe Interfin naložbe d.d. Koper  in kot taka prevzame vse premoženje, pravice in obveznosti ukinjene družbe;
  • da je dne 12.9.2014 prejela obvestilo družbe FP d.o.o. po 22.čl. Zakona o prevzemih, kjer jo le-ta obvešča, da je postala lastnik 2.637.827 rednih delnic družbe Modra linija holding d.d.. Delnice so prišle v last družb FP d.o.o. kot posledica realizacije pogodbe o pripojitvi družbe Interfin naložbe d.d. Koper k družbi Modra linija holding d.d.. Družba FP d.o.o. tudi obvešča družbo Modra linija holding d.d., da je pridobila delnice na način iz 3.alineje 1.točke 22.člena ZPre-1, zaradi česar ni dolžna, čeprav je bil presežen prevzemni prag in so delnice Modre linije holding d.d. zavezana pravilom Zakona o prevzemih, objaviti prevzemne namere;
  •  da je dne 12.9.2014 prejela obvestilo družbe FP d.o.o. o pridobitvi pomembnega deleža v skladu s 124.čl. ZTFI, kjer jo družba FP d.o.o. obvešča, da je na podlagi realizacije pogodbe o pripojitvi družbe Interfin naložbe d.d. Koper k družbi Modra linija holding d.d. postala lastnik 2.637.827 rednih delnic družbe Modra linija holding d.d. kar pomeni 82,43% vseh s strani družbe izdanih delnic;
  • da je na podlagi realizacije  pogodbe o pripojitvi družbe Interfin naložbe d.d. Koper k družbi Modra linija holding d.d. postala lastnik 274.523 rednih delnic družbe Modra linija holding d.d., kar je 8,58% vseh s strani družbe izdanih delnic družbe Modra linija holding d.d.. Te delnice imajo sedaj status lastnih delnic. Ker so delnice prišle v last Modre linije holding d.d. na podlagi pogodbe o pripojitvi, cena delnice in vrednost celotnega posla nista opredeljena.

Ta nadzorovana informacija bo objavljena tudi na spletni strani družbe (www.ml-holding.si), pod rubriko javne objave, od danes dalje in sicer za obdobje najmanj 5 let

Uprava družbe
Datum: 12.09.2014