Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-500/17

NAMA, d.d. LJUBLJANA, Ljubljana

Objava sklica skupščine delničarjev

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah, določil Pravil Ljubljanske borze in 36. člena statuta družbe Nama d.d. Ljubljana, uprava družbe Nama d.d. Ljubljana sklicuje

25. redno skupščino delničarjev družbe Nama d.d. Ljubljana, ki bo

21.6.2017 ob 12. uri

na sedežu družbe, Tomšičeva 1, Ljubljana

Sklic 25. skupščine je dne 19.5.2017 objavljen na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence.

Gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro v času od dneva objave sklica skupščine, do dneva zasedanja skupščine in na spletni strani www.nama.si.

Vsebina te objave bo objavljena na spletni strani družbe Nama d.d. Ljubljana, www.nama.si od 19.5.2017 dalje najmanj za obdobje petih let.

 

uprava družbe
Datum: 19.05.2017