Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-968/18

WOOD & Company Financial Services, a.s.

Obvestilo med stabilizacijo Nove Ljubljanske banke d.d.

Ta objava in v njej vsebovani podatki niso namenjeni objavo ali razširjanju, v celoti ali delno, neposredno ali posredno, v Združenih državah Amerike, Avstraliji, Kanadi, na Japonskem, Singapurju, Združenih arabskih emiratih in Kraljestvu Savdske Arabije  ali v drugi državi, v kateri razširjanje te objave po zakonu ni dovoljeno. 

Nova Ljubljanska banka d.d.

Obvestilo med stabilizacijo

V skladu z obvestilom pred stabilizacijo z dne 14. novembra 2018, WOOD & Company Financial Services, a.s. (kontakt Syndicate Desk, +44 7534 664 275) obvešča, da je spodaj navedeni stabilizacijski organizator izvedel stabilizacijo (v pomenu člena 3.2.(d) Uredbe o zlorabi trga (EU/596/2014)) v zvezi s ponudbo in naslednjih vrednostnih papirjev:

 

Izdajatelj:

Nova Ljubljanska banka d.d.

Vrednostni papir:

Navadne delnice ISIN: SI0021117344

Velikost ponudbe:

11.818.181 navadnih delnic (v obliki navadnih delnic in globalnih potrdil o lastništvu (GDR)) brez opcije presežne ponudbe

Ponudbena cena:

51,5 EUR za navadno delnico

Trg:

Ljubljanska borza vrednostnih papirjev

Oznaka delnice:

NLBR

Stabilizacijski organizator:

WOOD & Company Financial Services, a.s.

 

 

Posli stabilizacije

Datum izvršitve

Čas

Količina

Cena

Valuta

Mesto trgovanja stabilizacije

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Opozorilo

 

V zvezi z zgoraj navedeno ponudbo vrednostnih papirjev, lahko stabilizacijski organizator presežno dodeli vrednostne papirje ali izvrši posle z namenom podpore tržni ceni vrednostnih papirjev na višji ravni, kot bi sicer lahko bila. Vendar ni nobenega zagotovila, da bo stabilizacijski organizator izvršil posel stabilizacije in vsak posel stabilizacije, če je bil začet, se lahko konča kadarkoli. Vsak posel stabilizacije ali presežne dodelitve bo izvršen v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi.

Ta objava je zgolj v informacijo in ne predstavlja ponudbe za prodajo ali vpis, nakup ali drugačno pridobitev katerihkoli vrednostnih papirjev družbe v katerikoli državi, kjer bi bila takšna ponudba ali nagovarjanje nezakonita.

Ta objava je naslovljena izključno na osebe v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora (”država članica”), ki so dobro poučeni vlagatelji v pomenu člena 2(1)(e) Prospektne direktive (Direktiva 2003/71/EC, s spremembami) in povezanimi predpisi, s katerimi je bila ta direktiva prenesena v pravni red države članice (”dobro poučeni vlagatelji”). Dodatno je ta objava v Združenem kraljestvu posredovana samo, in je naslovljena samo na, dobro poučene vlagatelje, ki so (i) osebe, ki imajo poklicne izkušnje v zadevah naložbene dejavnosti v pomenu opredelitve ”poklicni naložbeniki” v členu 19(5) Odloka zakona o finančnih storitvah in trgih 2000 (finančna promocija) 2005, s spremembami (”odlok”) in/ali (ii) pravne osebe z visokim neto premoženjem, združenja, ki niso pravne osebe, partnerstva ali skrbniki z visoko vrednostjo, ki sodijo v člen 49(2)(a) do (d) odloka in (iii) druge osebe, katerim se lahko objava zakonito posreduje (vse navedene osebe so skupaj ”relevantne osebe”). Če niste relevantna oseba, se ne smeta zanašati na, ali delovati v skladu s to objavo.

Niti ta objava niti nobena kopija ne sme biti posredovana ali razširjena v Združene države, neposredno ali posredno. Niti ta objava niti nobena kopija ne sme biti posredovana ali razširjena, neposredno ali posredno, v Avstralijo, Kanado, na Japonsko, Hong Kong, Indijo, Singapur, Južnoafriško republiko, Združene arabske emirate ali Kraljestvo Savdske Arabije ali osebam v teh državah, razen v skladu z veljavnimi zakoni o vrednostnih papirjih. Nespoštovanje teh omejitev lahko pomeni kršitev zakonov o vrednostnih papirjih Združenih držav, Avstralije, Kanade, Japonske, Hong Konga, Indije, Singapurja, Južnoafriške republike, Združenih arabskih emiratov ali Kraljestva Savdske Arabije. Razširjanje te objave v drugih državah je lahko omejeno po zakonu in osebe, ki prejmejo to objavo naj se informirajo o teh omejitvah in ravnajo v skladu z njimi.

Ta objava ni ponudba za prodajo vrednostnih papirjev v Združene države. Vrednostni papirji na katere se ta objava nanaša niso bili in ne bodo registrirani v skladu z ameriškim zakonom o vrednostnih papirjih iz leta 1933 (”zakon o vrednostnih papirjih”) ali pri kateremkoli oblastnem organu ali v skladu s katerokoli zakonodajo o vrednostnih papirjih zvezne države ali druge jurisdikcije Združenih držav in ne smejo biti ponujeni ali prodani v Združenih državah razen, če so registrirani v skladu z zakonom o vrednostnih papirjih ali na podlagi izjeme od registracije, ali posla, za katerega ni potrebna registracija po zakonu o vrednostnih papirjih in v skladu z veljavnimi zakoni zveznih držav. V Združenih državah ne bo javne ponudbe vrednostnih papirjev.

WOOD & Company Financial Services, a.s.
Datum: 07.12.2018