Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba




Podrobno iskanje
 
INI-472/19

INTEREUROPA, d.d., Koper

32. skupščina delničarjev družbe Intereuropa d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Koper, 27. junij 2019. Na današnji 32. skupščini delničarjev družbe Intereuropa d.d. so se delničarji seznanili z letnim poročilom skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2018, z mnenjem revizorja. Podelili so razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za delo v letu 2018 in odločali o uporabi bilančnega dobička. Prav tako so delničarji na današnji skupščini imenovali pooblaščeno revizijsko družbo za poslovna leta 2019, 2020 in 2021. Delničarji so imenovali novega člana nadzornega sveta, Jožeta Golobiča.

Na današnji 32. skupščini delničarjev družbe Intereuropa d.d., so se delničarji seznanili z letnim poročilom skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2018, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2018, ki ga je skladno z 282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je brez pripomb potrdil letno poročilo za leto 2018. Delničarji so odobrili delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2018 in jima podelili razrešnico.

Skupščina delničarjev je za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenovala revizijsko hišo Ernst & Young, Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana.

Skupščina delničarjev je odločala o uporabi bilančnega dobička za leto 2018, ki znaša 4.034.131,80 evra in ostane v celoti nerazporejen.

V nadaljevanju je skupščina delničarjev imenovala novega člana nadzornega sveta, Jožeta Golobiča. Prav tako je skupščina delničarjev sprejela spremembe statuta družbe.

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.si najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 27.06.2019