Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-2/12

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Revidirano letno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo za leto 2011

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

Skupina Mercator se je v letu 2011 na vseh trgih poslovanja soočala s posledicami gospodarske krize, ki so se odražale predvsem v zmanjšanem obsegu potrošnje in v spremenjeni strukturi nakupne košarice. Z ustreznimi protikriznimi ukrepi in trženjskimi aktivnostmi je kljub zahtevnim razmeram Skupina Mercator ustvarila 2.928.433 tisoč EUR prihodkov iz prodaje, kar glede na leto 2010 pomeni 5,3-odstotno rast.

V letu 2011 je skupina dosegla 13,9 % rast prihodkov na trgih izven Slovenije. Na obstoječih tujih trgih je Skupina v letu 2011 dosegla naslednje rasti: na trgu Srbije so se prihodki povečali za 17,6 %, na trgu Hrvaške za 0,6 %, na trgu Bosne in Hercegovine za 5,4 % ter na trgu Črne gore za kar 103,5 %. Prav tako smo precejšnjo rast prihodkov zabeležili na novih tujih trgih, v Bolgariji so se prihodki povečali za 157,1 % v Albaniji pa za 20,5 %. Ob takšni rasti se je delež prihodkov skupine, ustvarjenih v tujini, povečal na 42,3 %.

Skupina Mercator je v letu 2011 nadaljevala z razvojnimi aktivnostmi in izvedla za skoraj 122 mio EUR investicij, pretežno v razvoj trgovske mreže. Skupina je poleg lastnih investicij v zadnjih letih vse pomembnejši del trgovskih površin pridobivala tudi z dolgoročnimi najemi. Poleg tega so leto 2011 zaznamovale tudi pomembne aktivnosti na področju strateških povezav, s katerimi je skupina utrjevala svoje tržne deleže. Na srbskem trgu je Mercator okrepil svoj položaj drugega največjega trgovca s prevzemom trgovske dejavnosti družbe Familija Marketi, d.o.o., s strateško povezavo s podjetjem Drvopromet, d.o.o. pa bo utrdil položaj tretjega trgovca v Bosni in Hercegovini. Z nakupom družbe En Plus, d.o.o., ki se je preimenovala v M – Energija, d.o.o., pa Mercator uresničuje strateški cilj razvoja samopostrežnih bencinskih servisov kot dopolnilne trgovske storitve.

Skupina Mercator je poleg vodilne vloge na področju trgovske dejavnosti tudi eden največjih lastnikov in upravljavcev nepremičnin v celotni regiji JV Evrope. Na dan 31.12.2011 je imela v lasti za 1,7 mlrd EUR nepremičnin, ovrednotenih po pošteni vrednosti, ob tem pa je upravljala z 1,7 mio bruto m2 poslovnih površin, ki se v pretežni meri nanašajo na trgovske površine. Pretežni del trgovskih površin skupina uporablja za opravljanje lastne trgovske dejavnosti, preostale trgovske površine pa so namenjene oddajanju v najem, predvsem v okviru trgovskih centrov. Ker je za uspešno poslovanje zelo pomembno izkoriščanje potenciala nepremičnin za hitrejšo rast, je Skupina Mercator v prvi polovici leta 2011 poleg aktiviranja nepozidanih zemljišč in dezinvestiranja poslovno nepotrebnega premoženja začela z izvajanjem projekta monetizacije Mercatorjevih nepremičnin. Namen projekta je izkoriščanje potenciala nepremičnin za zmanjšanje zadolženosti Skupine Mercator.

Na dan 31.12.2011 je bilo v Skupini zaposlenih 24.266 sodelavk in sodelavcev na 7 trgih, pri čemer je imela skupina v Sloveniji 12.034 zaposlenih.

Relevantna mera sposobnosti ustvarjanja denarnih tokov iz poslovanja, ki upošteva tudi širjenje maloprodajne mreže Skupine Mercator s poslovnim najemom, kosmati denarni tok iz poslovanja pred najemninami, je v letu 2011 dosegla 205.898 tisoč EUR, kar je za 0,5 % več kot v letu 2010. Stabilno ustvarjanje denarnih tokov iz poslovanja tudi v časih težkih gospodarskih okoliščin kaže na visoko finančno moč, konkurenčnost in poslovno učinkovitost Skupine.

Poslovni izid pred obdavčitvijo Skupine Mercator v letu 2011 znaša 31.941 tisoč EUR, kar je 20,8 % manj kot v letu 2010. Skupina Mercator je v letu 2011 ustvarila 23.540 tisoč EUR čistega dobička, kar je 22,5 % manj kot je bil realiziran v letu 2010. Razlogi za slabšo ekonomiko poslovanja izvirajo predvsem iz pomembne zaostritve gospodarskih razmer v drugi polovici leta 2011, negativnih vplivov na obseg in strukturo potrošnje, potrebnih dodatnih vlaganj v ugodnejše cene za potrošnike, neugodnih tečajnih gibanj in drugih dejavnikov.

Bilančni dobiček na dan 31.12.2011, o uporabi katerega bo odločala skupščina delničarjev, skupaj znaša 28.820.308,30 EUR. Po predlogu uporabe bilančnega dobička, ki bo posredovan v odločanje skupščini delničarjev, bi se delničarjem za leto 2011 izplačala dividenda v višini 4,50 EUR na delnico.

 

Letno poročilo Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., za leto 2011 se nahaja v priponki.

 

 

Obvestilo bo od 28.2.2012 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercator.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava
Datum: 28.02.2012