Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PA-12/12

MERKUR, d.d., Naklo

Sklic 25. skupščine družbe Merkur, d. d.

Uprava družbe MERKUR – trgovina in storitve, d. d., Naklo, Cesta na Okroglo 7

s k l i c u j e

na podlagi določil 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe 25. skupščino družbe MERKUR – trgovina in storitve, d. d., Naklo, Cesta na Okroglo 7.

Skupščina bo v ponedeljek, 22. oktobra 2012, ob 11. uri, v konferenčni dvorani poslovne stavbe družbe MERKUR, d. d., v Naklem, Cesta na Okroglo 7, 6. nadstropje, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:

 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.

Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Sklep št. 1

Skupščina izvoli delovna telesa skupščine  po predlogu uprave. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Vojko Pintar.

 

2. Povečanje osnovnega kapitala družbe in pooblastilo za spremembo statuta

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

Sklep št. 2.1

Osnovni kapital družbe se poveča iz 3.066.444 EUR, za 1.698.114,00 EUR na 4.764.558,00 EUR z izdajo 1.698.114 novih navadnih delnic za stvarne vložke.

Izdajo se nove delnice s sledečimi sestavinami:

 Izdajatelj:                     Merkur – trgovina in storitve, d. d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, matična št. 5003563000

Oznaka in oblika:         navadne, kosovne, nematerializirane, prosto prenosljive imenske delnice, ISIN koda SI 0031104639

Razred:                         navadne delnice tvorijo z že izdanimi navadnimi imenskimi delnicami isti razred

Pravice iz delnic:          Navadne delnice dajejo enako kot ostale navadne imenske delnice imetnikom (1) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe (glasovalno pravico), (2) pravico do udeležbe pri dobičku, (3) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Pripadajoči znesek ene delnice:                      1,00 EUR

Emisijski znesek ene delnice:                         53,00 EUR

Skupni emisijski znesek izdanih delnic:         90.000.042,00 EUR

Datum izdaje:              datum vpisa delnic v centralni register.

 

Delnice se vplačajo s stvarnimi vložki. Predmet stvarnih vložkov so denarne terjatve v skupni višini 90.000.042,00 EUR upnikov družbe, in sicer: Nove Ljubljanske banke, d. d., Ljubljana (matična številka 5860571000), Abanke Vipa, d. d., (matična številka 5026024000), Nove kreditne banke Maribor, d. d., (matična številka 5860580000), Gorenjske banke, d. d., Kranj (matična številka 5103061000), Hypo Alpe-Adria-Bank, d. d., (matična številka 1319175000), Probanke, d. d., (matična številka 5459702000), Banke Koper, d. d., (matična številka 5092221000), Banke Sparkasse, d. d., (matična številka 2211254000), Factor banke, d. d., (matična številka 5777011000), SKB banke, d. d., Ljubljana (matična številka 5026237000), Banke Celje, d. d., Bančna skupina Banke Celje (matična številka 5026121000), Deželne banke Slovenije, d. d., (matična številka 5349907000), UniCredit Banke Slovenije, d. d., (matična številka 5446546000), Raiffeisen banke, d. d., (matična številka 5706491000), Poštne banke Slovenije, d. d.,  bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor, d. d., (matična številka 5620112000), Gorenja, gospodinjski aparati, d. d., (matična številka 5163676000), Iskratela, telekomunikacijski sistemi, d. o. o., Kranj (matična številka 5293162000). Za stvarne vložke se zagotovi 1.698.114 delnic družbe.

 

Prednostna pravica delničarjev družbe na dan sprejema tega sklepa do vpisa novih delnic se izključi.

Rok za vpis in vplačilo delnic je 10. 11. 2012.

 

Sklep št. 2.2

Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da uskladi statut družbe s povečanjem osnovnega kapitala družbe v skladu z zgornjim sklepom št. 2.1.

 

3. Sprememba statuta družbe

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Sklep št. 3

Zaradi uskladitve določil Statuta družbe z določili ZGD-1 se spremeni drugi odstavek 14. člena tako, da se »3 (tri) dni« nadomesti z » najkasneje konec četrtega dne«.

  

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine oziroma imajo na ta dan zakonito glasovalno pravico, na kateri drugi zakoniti pravni podlagi ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo (lahko poslano po pošti na naslov MERKUR – trgovina in storitve, d. d., Uprava družbe – za skupščino, Naklo, Cesta na Okroglo 7), ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

 

Gradivo za skupščino

Gradivo (predlogi sklepov z obrazložitvami in popolna besedila listin in predlogov) za skupščino iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 je delničarjem na vpogled in na razpolago za pridobitev na sedežu družbe Naklo, Cesta na Okroglo 7, in sicer od dneva objave sklica do zasedanja skupščine vsak delavnik med 10.00 in 14.00 uro.

 

Pravice in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo na naslov Naklo, Cesta na Okroglo 7. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporoči na naslov, kot je navedeno v prejšnjem odstavku. Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini. Uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

 

MERKUR, d. d.

Predsednik uprave Blaž Pesjak

Član uprave Rok Ponikvar

 

 

MERKUR − trgovina in storitve, d. d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija
Datum: 20.09.2012