Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-346/12

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Pravila in navodila borze – začetek veljave in uporabe

Spremembe in dopolnitve Pravil borze z dne 28. avgusta 2012, h katerim je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala soglasje, so bile dne 21. septembra 2012 objavljene  v Uradnem listu RS št. 71/2012 ter na spletni strani borze: http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=678 in bodo stopile v veljavo in uporabo 6. oktobra 2012.

Zaradi Sprememb in dopolnitev Pravil borze je borza sprejela tudi nova Navodila za izdajatelje vrednostnih papirjev na borznem trgu, nova Navodila za trgovanje, nova Navodila za sprejem in spremljanje borznih članov in nova Navodila za indeks, kriterije likvidnosti, tečajnico in druge statistike. Vsa navodila so bila objavljena na spletnih straneh Ljubljanske borze dne 21. septembra 2012 in bodo stopila v veljavo in uporabo dne 6. oktobra 2012.

Ljubljanska borza je sprejela Spremembe in dopolnitve Pravil borze z namenom:

  • uskladitve določb Pravil borze z novelo Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-D), katera odpravlja dolžnost borze ravnanja po Zakonu o splošnem upravnem postopku;
  • uvedbe pogodbenega razmerja med borzo in izdajatelji oz. člani;
  • umika posebnih kriterijev likvidnosti za Prvo kotacijo, spremembe časa revizije kriterijev Prve in Standardne kotacije;
  • poenostavitve standardiziranih postopkov v primeru začasnih ustavitev v podaljšanih prekinitvenih avkcijah;
  • ureditve uvrstitve in trgovanja z instrumenti denarnega trga;
  • uskladitve Pravil borze s predpisi smernic ESMA (European Securities and Market Authority) glede zagotavljanja neposrednega ali standardiziranega dostopa do trga;
  • druge manjše spremembe zaradi izboljšave in redakcijske uskladitve Pravil borze.
Ljubljanska borze d. d., Ljubljana
Datum: 21.09.2012