Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-79/17

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Skupina Sava Re v letu 2016 presegla načrtovano premijo, načrti za leto 2017 ambiciozni

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d. d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Ocena leta 2016

Po predhodnih podatkih je skupina Sava Re v letu 2016 zbrala približno 490 milijonov evrov kosmatih premij, kar je za 0,8 odstotka več kot v letu 2015 in za 0,4 odstotka več kot načrtovano.

Premijo premoženjskih zavarovanj v Sloveniji predstavlja premija Zavarovalnice Sava. Le ta je zbrala 256 milijonov evrov premoženjske premije, kar je za 2,4 odstotka več kot v letu 2015. Najbolj je porasla premija poslovnih zavarovanj, avtomobilskih zavarovanj in kreditnih zavarovanj. Premija življenjskih zavarovanj v Sloveniji (ki poleg premije Zavarovalnice Sava vključuje tudi premijo Moje naložbe) je znašala 80 milijonov evrov, kar je za 0,2 odstotka manj kot v letu 2015, in sicer zaradi povečanja števila dospelih polic v letu 2016.

Pozavarovanje je zbralo 93 milijonov evrov kosmatih premij, kar je 5,4 odstotka manj kot leto prej. Padec kosmatih premij izvira iz južnokorejskega trga in sicer zaradi prestrukturiranja nekaterih pozavarovalnih programov. Južna Koreja ostaja naš pomemben trg in sodelovanje s partnerji na tem prostoru stabilno in dolgoročno. Sava Re je drugače v letu 2016 glede na leto 2015 dosegla na tujih trgih ugodne rasti, na azijskih trgih (brez Južne Koreje) 12-odstotno rast, na afriških trgih 29-odstotno rast ter na trgih Latinske Amerike v povprečju preko 13-odstotno rast.

Premoženjska zavarovanja izven Slovenije so beležila 4,8-odstotno rast in zbrala 55 milijonov evrov kosmate premije, življenjska zavarovanja izven Slovenije pa so zabeležila 10,9-odstotno rast in zbrala 7 milijonov evrov premije. Brez upoštevanja premije s kosovskega trga, ki se je v letu 2016 še nekoliko znižala, je rast na tujih trgih znašala 8 odstotkov.

Ključni cilj skupine Sava Re v letu 2016 je bila uspešna in pravočasna združitev zavarovalnic s sedežem v državah Evropske unije. Z 2. novembrom 2016 je tako zaživela združena Zavarovalnica Sava, ki deluje v Sloveniji in na Hrvaškem. S pomočjo ustreznega komuniciranja je bilo novo ime takoj prepoznano na slovenskem ter na hrvaškem zavarovalnem trgu in v novi blagovni znamki že prepoznane ključne značilnosti, pomembne za njeno nadaljnje uspešno poslovanje.

Ocenjujemo, da bo skupina Sava Re leto 2016 zaključila z rezultatom, ki bo blizu načrtovanega rezultata.

Načrti za leto 2017

Na načrte za leto 2017 znatno vpliva okolje, v katerem skupina posluje. Pričakovati je, da bodo zaradi nizkih obrestnih mer prihodki iz naložbenja še nadalje padali. Zahtevno je tudi okolje na mednarodnih pozavarovalnih trgih, kjer so cene pozavarovalnih kritij še vedno relativno nizke, kar vpliva na pričakovane zavarovalno-tehnične rezultate. Zaradi ukrepov za izboljšanje dobičkonosnosti združenega portfelja in doseganja sinergijskih učinkov pa se po drugi strani pričakuje izboljšanje zavarovalno-tehničnih rezultatov v Sloveniji. Kljub tem ukrepom na slovenskem delu portfelja načrtujemo zmerno rast. Ob nekoliko višji premijski rasti se načrtuje tudi izboljšanje zavarovalno-tehničnih rezultatov na portfeljih zunaj Slovenije.

Za leto 2017 skupina načrtuje 494 milijonov kosmate premije. Rast je načrtovana predvsem na trgih zunaj Slovenije (premoženje 4-odstotna rast, življenje 6-odstotna rast). Ciljni kombinirani količnik (premoženje in pozavarovanje) za leto 2017 znaša 95 odstotkov. Skupina Sava Re za leto 2017 načrtuje med 31 in 33 milijoni evrov čistega poslovnega izida ter preseganje 10-odstotne donosnosti lastniškega kapitala.

Ključne usmeritve za leto 2017 na ravni skupine so osredotočenost na zavarovanca in pospešena nadgradnja procesov v celotni skupini za doseganje tega cilja. Skupina se bo osredotočala na organsko rast na novih pozavarovalnih trgih in trgih izven Slovenije, kjer je prisotna. Po združitvi zavarovalnic je pomemben cilj tudi doseganje sinergijskih učinkov, ki pa bodo v polni meri vidni v naslednjih letih.

 

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 13. februarja 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 13.02.2017