Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-708/17

NIKA d.d. BREŽICE, Brežice

Objava sklepov 27. seje skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 27. redne skupščine delničarjev družbe Nika, investiranje in razvoj, d. d. Brežice, Trg izgnancev 1a Brežice,
ki je bila v petek, 30. junija 2017, ob 13. uri na sedežu družbe. Na skupščini je bilo prisotnih 63,71 % glasov, pet največjih delničarjev je imelo 63,71 % vseh glasov.

Sprejeti sklepi skupščine:

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Sprejme se predlagani dnevni red.

Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.


2. Izvolitev organov skupščine
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Skupščina izvoli svoje organe.
Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.


3. Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2016

Skupščina je sprejela poročili na znanje.


4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
Ugotovi se, da družba za leto 2016 nima bilančnega dobička.
Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2016.
Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2016.
Sklepi so bili soglasno sprejeti v predlagani obliki.

 

5. Imenovanje revizorja za leto 2017

Nadzorni svet predlaga skupščini predlog sklepa:

Skupščina imenuje revizijsko družbo Pit revizija d.o.o., Trzin, ki bo revidirala letno poročilo družbe za leto 2017.

Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.

 

6. Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga skupščini predlog sklepa:

Ugotovi se, da je prenehal mandat članu nadzornega sveta Igorju Pečarju na osnovi njegove odstopne izjave z dne 30. 5. 2016. Za člana nadzornega sveta skupščina izvoli Boštjana Gmajnarja z dnem 30. 6. 2017 in z mandatom do 29. 9. 2018.

Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.

Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Datum: 03.07.2017