Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-728/18

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Ponovno potrjena visoka bonitetna ocena »A« s srednjeročno stabilno napovedjo

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Bonitetna agencija S&P Global Ratings (v nadaljevanju S&P) je 7. 9. 2018 Skupini Triglav ter s tem njeni matični družbi Zavarovalnici Triglav in hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re ponovno potrdila dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči »A«. Bonitetni oceni imata stabilno srednjeročno napoved. Po navedbah S&P ponovna potrditev visoke ocene izraža vodilni položaj Skupine Triglav na slovenskem rastočem trgu in na področju regije, njeno stabilno in dobro poslovanje v zadnjih letih ter trdno kapitalsko ustreznost, ki temelji na dobrem upravljanju s tveganji.  

PROFIL POSLOVNIH TVEGANJ OCENJEN KOT TRDEN. S&P ocenjuje profil poslovnih tveganj Skupine Triglav kot trden. Ocena temelji na njenem vodilnem položaju v Sloveniji in regiji, dobičkonosni in dobro razpršeni ponudbi zavarovalnih storitev, dobro razvejani prodajni mreži in močni blagovni znamki. Kot pomembne vidike navaja strateško usmerjenost Skupine v stranke, njeno vodilno mesto pri ponudbi inovativnih zavarovanj v regiji in uporabo alternativnih prodajnih poti, kot je spletna prodaja.

PROFIL FINANČNIH TVEGANJ OCENJEN KOT ZELO TRDEN. S&P navaja, da kapitalska ustreznost Skupine izpolnjuje kriterije ocene »AAA«, dodatno je potrjena tudi s količnikom kapitalske ustreznosti po Solventnosti II v višini 222% za leto 2017. Dobičkonosno poslovanje, zelo konzervativna in stabilna pozavarovalna zaščita ter preudarno upravljanje z rezervacijami zagotavljajo finančno stabilnost Skupine. Triglav ima dobro razpršeno strukturo naložb večinoma usmerjeno v naložbe območja evra. Po mnenju S&P je pomembna prednost Triglava tudi njegova izjemna likvidnost. Osnovana je na rednih prihodkih od premij in likvidnih finančnih sredstvih, kar Triglavu tudi omogoča upravljanje morebitnih večjih škod. S&P navaja, da izkušeno vodstvo uspešno prilagaja delovanje Skupine spremembam okolja in tržnim razmeram, ob tem pa je osredotočeno na glavni dve dejavnosti Skupine (zavarovalništvo in upravljanje premoženja) in izvajanje začrtane strategije.

Bonitetna ocena »A« je izključno ocena samostojnega profila kreditnih tveganj Skupine in ne vsebuje kakršnihkoli zvišanj, ki bi bile posledica povezanosti Skupine z državo.

Stabilna srednjeročna napoved bonitetne ocene odraža pričakovanja S&P, da bo Skupina Triglav še naprej uspešno izvajala poslovno strategijo s poudarkom na dobičkonosnosti, rasti in ohranitvi zelo visoke kapitalske ustreznosti v naslednjih dveh letih.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 10.9.2018 dalje in bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Datum: 10.09.2018