Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba




Podrobno iskanje
 
CNS-34/18

UNION HOTELI d.d.

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja nadzorovano informacijo:

Na dan 31.10.2018 je bilo v registru imetnikov delnic družbe UNION HOTELI d. d., Ljubljana, ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d. d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 1.793.869,

b. skupno število lastnih delnic 11.129 oziroma 0,6204 % vseh izdanih delnic in

c. skupno število delnic z glasovalno pravico 1.782.740

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe http://www.union-hotels.eu/sl/union-hoteli/ od 5.11.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Glavni izvršni direktor:
Matej Rigelnik
Datum: 05.11.2018