Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-487/17

PETROL, d.d., Ljubljana

Nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2017

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 10 let od datuma objave.

Ljubljana, 18. maj 2017 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je na današnji 2. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2017.

Skupina Petrol je v prvih treh mesecih leta 2017 realizirala prilagojeni kosmati poslovni izid v višini 92,5 mio EUR, kar je 8 % več kot v enakem obdobju leta 2016. EBITDA je znašal 32,7 mio EUR, kar je 4 % več kot v enakem obdobju leta 2016. Skupina Petrol je 46 % EBITDA realizirala s prodajo naftnih derivatov, 22 % z energetskimi in okoljskimi sistemi, 17 % s prodajo trgovskega blaga, 8 % s prodajo in trgovanjem z ostalimi energenti, 7 % pa s prodajo utekočinjenega naftnega plina. Skupina Petrol je realizirala čisti poslovni izid v višini 16,1 mio EUR, kar je 15 % več kot v enakem obdobju leta 2016.

Skupina Petrol je v prvih treh mesecih leta 2017 prodala 756,1 tisoč ton proizvodov iz nafte, kar je 6 % več kot v prvih treh mesecih leta 2016. Prodaja zemeljskega plina je bila realizirana v višini 525,5 tisoč MWh, kar je 4 % manj kot v enakem obdobju lani, prodaja utekočinjenega naftnega plina je znašala 36,9 tisoč ton, kar je 5 % več kot v enakem obdobju leta 2016. Skupina Petrol je prodala tudi 5,8 TWh električne energije, kar je 61 % več kot v prvih treh mesecih leta 2016, ter 64,2 tisoč MWh toplote, kar je 10 % več kot v prvih treh mesecih leta 2016. S prodajo trgovskega blaga je skupina Petrol v prvih treh mesecih leta 2017 realizirala 135,5 mio EUR prihodkov, kar je 7 % več kot v enakem obdobju leta 2016. Konec marca 2017 je skupina Petrol poslovala preko 488 bencinskih servisov, od tega jih je v Sloveniji 316, na Hrvaškem 105, v Bosni in Hercegovini 36, v Srbiji 10, v Črni gori 10 in na Kosovu 11.

Skupina Petrol bo nadaljevala z aktivno prodajno politiko, optimizacijo vseh poslovnih procesov ter učinkovitim upravljanjem s tveganji. Z doseženimi rezultati skupina Petrol uspešno sledi zastavljenim ciljem.

Nada Drobne Popović
predsednica nadzornega sveta

Tomaž Berločnik
predsednik uprave
Datum: 19.05.2017