Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-372/07

TRIGLAV NALOŽBE, d.d., Ljubljana

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba TRIGLAV NALOŽBE, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Triglav Naložbe d.d., Slovenska cesta 54, Ljubljana, je na 18. redni seji dne 30.3.2007 potrdil zapisnik 17. redne in 8. ter 9. korespondenčne seje nadzornega sveta, prejel informacijo o realizaciji sklepov nadzornega sveta, obravnaval revidirano nekonsolidriano letno poročilo družbe in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za skupščino delničarjev. Nadzorni svet je podal usmeritve za dopolnitev gospodarskega načrta družbe Triglav Naložbe,d.d. za leto 2007 in sprejel sklep o spremembi osnovnega kapitala v EUR.

Obvestilo bo od 2.4.2007 objavljeno tudi na spletni strani družbe www.triglav-fd.si.

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 2. 4. 2007