Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-266/12

KOMPAS MTS d.d., Ljubljana

Pojasnilo uprave

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KOMPAS MTS d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

 

 

POJASNILO UPRAVE

 

V zvezi s tožbo Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., proti Kompas MTS d.d., na razveljavitev in spremembo sklepa skupščine Kompas MTS d.d. o uporabi dobička, sprejetega pod tč. 3.3 dnevnega reda skupščine družbe dne 31.08.2010, ki se obravnava pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani, v gospodarskem sporu pod opr. št. V Pg 4187/2010, uprava družbe Kompas MTS, d.d. obvešča, da bo skladno s sklepom nadzornega sveta družbe, sprejetega na 8. redni seji dne 12.03.2012, pripoznala tožbeni zahtevek.

 

Uprava družbe pričakuje, da bo sodišče v skladu s 316. Členom Zakona o pravdnem postopku izdalo sodbo na podlagi pripoznave, s katero bo tožbenemu zahtevku v celoti ugodilo in s sodbo odločilo:

 

  1. Sklep, sprejet na skupščini tožene stranke dne 31.08.2010 pod podtočko 3.3, ki se glasi:

"Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2009 znaša 1.496.230,17 EUR se v celoti izkaže kot preneseni dobiček",

 

se spremeni tako, da se glasi:

 

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2009 znaša 1.496.230,17 EUR, se  uporabi tako, da se:

  • del bilančnega dobička v višini 99.238,91 EUR nameni za izplačilo delničarjem, kar predstavlja 0,1669 EUR na delnico; dividende je dolžna tožena stranka izplačati najkasneje v roku 15 dni od pravnomočnosti te sodbe, in sicer delničarjem, ki so bili v delniški knjigi vpisani na presečni dan 31.08.2010,
  • preostanek bilančnega dobička v višini 1.396.991,26 EUR pa ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih letih.

 

  1. Tožena stranka je dolžna tožeči stranko povrniti vse njej nastale pravdne stroške, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo po preteku 15 dnevnega paricijskega roka, ki teče od vročitve sodbe dalje, do plačila.

 

 

Družba Kompas MTS, d.d., bo v tem primeru po pravnomočnosti sodbe, in sicer v roku 15 dni, delničarjem, ki so bili imetniki delnic na dan 31.8.2012 izplačala dividendo v znesku 0,1669 EUR na delnico.

 

Direktorica družbe
Datum: 16.03.2012