Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
CNS-24/15

PERUTNINA PTUJ d.d.

OBJAVA INFORMACIJ O SPREMEMBI SKUPNEGA ŠTEVILA DELNIC Z GLASOVALNO PRAVICO

Skladno z določbo 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 - uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 - ZBan-1J in 63/13 - ZS-K) ter v zvezi s 4. členom Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 67/07 - ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 - ORZPre75, 55/11 - skl. US, 105/11 - odl. US, 10/12, 22/12 - odl. US, 38/12, 47/13 - ZFPPIPP-E, 56/13, 63/13 - ZS-K, 25/14 in 75/15) poslovodstvo družbe PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d., s sedežem v Ptuju, poslovnim naslovom Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj ter matično številko 5141966000 (v nadaljevanju: družba) objavlja naslednje obvestilo:

Poslovodstvo družbe javnost obvešča, da je dne 30. 11. 2015 s strani KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba, s sedežem v Ljubljani, poslovnim naslovom Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana ter matično številko 5893194000, prejelo obvestilo o opravljenem vpisu dodatne količine delnic družbe z oznako PPTG v zvezi z izdajo novih delnic zaradi povečanja osnovnega kapitala družbe z novimi denarnimi vložki z dotedanjih 24.672.425,00 EUR za 20.864.630,00 EUR tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 45.537.055,00 EUR, v skladu s sklepom skupščine družbe z dne 31.08.2015.

KDD d.d. je družbo obvestila, da je bila v centralni register vrednostnih papirjev, dne 27.11.2015, vpisana dodatna količina 5.000.000 delnic z glasovalno pravico v družbi z oznako PPTG. Po opravljeni izdaji je v centralnem registru vpisanih 10.912.500 kosovnih delnic z oznako PPTG, od tega 200.488 lastnih delnic, njihov delež pa znaša 1,84 % .

Ta objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (http://www.perutnina.com/delnicarji), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

PERUTNINA PTUJ d.d.
dr. Roman Glaser, predsednik uprave
Datum: 01.12.2015