Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-759/17

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., v prvem četrtletju 2017- popravek

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav ponovno objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in matične družbe v prvem četrtletju 2017. Poročilo vsebuje na strani 54 izveden popravek razčlenitve postavk  Denarnih tokov pri poslovanju - Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev in Končni manj začetni poslovni dolgovi - za Skupino Triglav za obdobje 1- 3 2017.

Sprememba ne vpliva na glavne postavke Izkaza denarnih tokov Skupine Triglav in ni materialne narave.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 14. 7. 2017 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 14.07.2017