Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-408/18

ADRIA MOBIL, d.o.o. Novo mesto

Nakup obveznic z oznako ADM2 na Ljubljanski borzi

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Adria Mobil, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., (v nadaljevanju: Adria Mobil ali družba) objavlja naslednje obvestilo:

Na podlagi sklepa uprave in s soglasjem nadzornega sveta bo družba Adria Mobil z dnem 16.05.2018 pričela z odkupom obveznic izdajatelja Adria Mobil, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. z oznako ADM2 in številko ISIN SI0032103507 (v nadaljevanju: obveznice ADM2) na organiziranem trgu.

Družba bo obveznice ADM2 pridobivala s posli, sklenjenimi na Ljubljanski borzi, po vsakokratni tržni ceni do vključno dne 15.06.2018.

Po sklepu uprave in s soglasjem nadzornega sveta lahko družba v navedenem obdobju odkupi do 17.451 lotov obveznic ADM2, z nominalno vrednostjo obveznice v višini 666,66 EUR, kar skupaj predstavlja 72,71 odstotkov izdaje obveznic ADM2 v skupni nominalni vrednosti 11.633.883,66 EUR.

Družba je v obdobju od 21.03.2018 do 16.04.2018 odkupila 6.549 lotov obveznic ADM2.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe Adria Mobil od 15.05.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 15.05.2018