Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-140/10

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Sklic 15. redne skupščine družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 15. redno skupščino delničarjev družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d., ki bo v ponedeljek, dne 12. julija 2010, ob 12.00 uri
na sedežu družbe, Dobrna 50, Dobrna v sejni sobi Viva v hotelu Vita.

Osnovni kapital družbe TERM DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. je razdeljen na 692.542 navadnih imenskih kosovnih delnic, vse delnice imajo glasovalno pravico.

Sklic skupščine je objavljen tudi v Uradnem listu Republike Slovenije z  dne 11.6.2010.

V prilogi so pripeti sklic skupščine, gradivo z utemeljitvami predlaganih sklepov, priloga 1 k gradivu, priloga 2 k gradivu, revidirano letno poročilo družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. za leto 2009, poročilo nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. za leto 2009, prijavnica za udeležbo, pooblastilo.

Celotno gradivo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d., Dobrna 50, Dobrna, od dneva objave sklica do vključno 12.07.2010, in sicer vsak delovni dan od 9. do 15. ure.

Celotno gradivo za skupščino bo objavljeno na spletni strani družbe http://www.terme-dobrna.si v rubriki Vlagatelji od 11.06.2010 za obdobje najmanj 5 let.
Uprava
Datum: 11.06.2010