Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-161/10

MP FINANCE d.d. - v likvidaciji, Ljubljana

Sklic 9. redne seje skupščine delničarjev družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov, 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 19. člena Statuta delniške družbe, likvidacijski upravitelj družbe sklicuje
 
9. redno sejo skupščine delničarjev družbe,
ki bo v kletnih prostorih poslovne stavbe Poteza na naslovu Železna cesta 18, Ljubljana, dne 20.07.2010 ob 10:00 uri.
 
Objava sklica skupščine z dnevnim redom je v priponki.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda je delničarjem na vpogled vse delovne dni, razen dela prostih dni, praznikov, sobot in nedelj, od dneva objave sklica skupščine do vključno na dan skupščine, med 10.–13. uro, v tajništvu, na sedežu družbe MEDVEŠEK PUŠNIK, finančno poslovanje, d.d. – v likvidaciji, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. Gradivo za skupščino je v skladu z določilom 296. člena ZGD-1 objavljeno tudi na spletnih straneh družbe Medvešek Pušnik, finančno poslovanje, d.d. – v likvidaciji: www.medvesekpusnik.si (Novinarsko središče > Sporočila za javnost). Prav tako so na spletni strani družbe na voljo informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD 1-C, ki so izčrpne informacije o pravici delničarjev dopolniti dnevni red, podati predlog sklepa ter uresničevanju pravice do obveščenosti. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica. Čistopis dnevnega reda bo objavljen v skladu z 298. členom ZGD-1. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov družbe, bodo objavljeni skladno s 300. členom ZGD-1. Zahteve za dodatne točke dnevnega reda ter nasprotne predloge v predpisani obliki lahko delničarji posredujejo po pošti s priporočeno pošiljko, lahko pa tudi po elektronski pošti na naslov valter.grilanc@medvesekpusnik.si, pri čemer pa mora biti oblikovani predlog poslan v obliki pripetega dokumenta k elektronski pošti, iz katerega bo razviden podpis delničarja oziroma v primeru delničarja kot pravne osebe podpis zakonitega zastopnika ter žig.

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi delničarji, njihovi zastopniki, skrbniki in pooblaščenci, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. dne 16. 7. 2010 (presečni dan). Število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic po evidenci v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na navedeni dan. Pogoj za udeležbo na skupščini ter uresničevanje glasovalnih pravic iz delnic posameznega delničarja, zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca je pisna prijava udeležbe na skupščini, najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, torej dne 16. 7. 2010.

Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Pooblastilo mora vsebovati splošne podatke pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na skupščini. Obrazec pooblastila je priložen objavi sklica na SEOnetu, na spletni strani družbe in h gradivu za skupščino, ki je dostopno na sedežu družbe. Družba ima na dan 15. 6. 2010 izdanih skupno 75.000 delnic, ki so po stanju v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, delniški družbi, na ta dan razdeljene med 42 delničarjev in delničark družbe. Lastnih delnic družba nima. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas. Število vseh glasovalnih pravic na dan 15. 6. 2010 je 75.000. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Obvestilo o sklicu skupščine bo od 18.06.2010 dalje za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletni strani družbe www.medvesekpusnik.si, in sicer na podstrani Sporočila za javnost (Novinarsko središče > Sporočila za javnost).
 
MP FINANCE d.d.-v likvidaciji
Valter Grilanc
Likvidacijski upravitelj
Datum: 18.06.2010