Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-177/10

SID banka, d. d., Ljubljana

Sklic 22. skupščine delničarjev SID banke

Na podlagi 11. člena statuta SID banke, d.d., Ljubljana, uprava banke sklicuje 22. skupščino delničarjev SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana.

22. skupščina delničarjev

SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana,

bo v Ljubljani, na dan in ob uri, ki jo določi edini delničar (Republika Slovenija), vendar ne kasneje kot  31. 7. 2010,
na sedežu Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

1. Ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notarja in imenovanje predsednika skupščine

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička leta 2009, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter sprejem letnega poročila o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta

 1.  Predlog sklepa: Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani z Letnim poročilom SID banke, d.d., Ljubljana in Skupine SID banka za leto 2009 s poročilom revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila SID banke, d.d., Ljubljana in Skupine SID banka za leto 2009.

 2.   Predlog sklepa: Bilančni dobiček leta 2009, ki na dan 31.12.2009 znaša 450.424,92 EUR in vključuje neporabljeni dobiček leta 2009, se razporedi v druge rezerve iz dobička.

 3.   Predlog sklepa: Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2009.

 4.   Predlog sklepa: Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana sprejme Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2009 z mnenjem nadzornega sveta.

3. Seznanitev s poročilom o delu nadzornega sveta

Predlog sklepa: Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani s Poročilom nadzornega sveta SID banke, d.d., Ljubljana o delu v letu 2009.

4. Spremembe statuta

Predlog sklepa: Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana sprejme spremembe in dopolnitve Statuta SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana, v besedilu, kot je navedeno v Prilogi 1, ki je sestavni del tega sklepa.

5. Imenovanje revizorja za leto 2010

Predlog sklepa: Za revizorja za poslovno leto 2010 se imenuje Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana.

Predlog sklepa k točki 5. je podal nadzorni svet, predloge sklepov k ostalim točkam pa uprava in nadzorni svet.

Delničarja na skupščini zastopa predstavnik Vlade Republike Slovenije z ustreznim pisnim pooblastilom Vlade Republike Slovenije.

Pooblaščenec dokazuje svojo istovetnost z osebnim dokumentom.

Obrazložitve k točkam dnevnega reda, predlogi sklepov ter popolno besedilo predlaganih sprememb statuta so dostopni na spletnih straneh SID banke (www.sid.si).

Uprava SID banke
Datum: 23.06.2010
Pripeti dokumenti:  Točka 5,  Točka 1,  Točka 2.1,  Točka 2.2,  Točka 2.3,  Točka 2.4,  Točka 4,  Točka 3