Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-97/10

ŽITO, d.d., Ljubljana

Objava sklica skupščine delničarjev

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), določil Pravil Ljubljanske borze in 20. člena statuta družbe

uprava družbe Žito d.d. sklicuje 15. sejo skupščine delničarjev Žita d.d. Ljubljana, ki bo v petek, 2. julija 2010 ob 12. uri v sejni sobi na sedežu družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami, letnim poročilom družbe, poročilom nadzornega sveta ter predlogom sprememb in dopolnitev statuta družbe, je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe v Ljubljani, Šmartinska c. 154, vsak delavnik od 10. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine in na spletni strani www.zito.si.

Žito d.d.
Uprava
Datum: 27.05.2010