Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-243/13

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Sklic 18. redne skupščine družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 18. redno skupščino delničarjev družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d., ki bo v ponedeljek, dne 26. avgusta 2013, ob 10.00 uri na sedežu družbe, Dobrna 46, Dobrna, v konferenčni sobi Vivat v hotelu Vita.

Osnovni kapital družbe TERM DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. je razdeljen na 692.542 navadnih imenskih kosovnih delnic, vse delnice imajo glasovalno pravico.

Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani AJPES (uradne objave, e-objave po ZGD) z dne 25.7.2013.

V prilogi so pripeti Sklic skupščine, Gradivo z utemeljitvami predlaganih sklepov, Revidirano letno poročilo družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. za leto 2012, Poročilo nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi Revidiranega letnega poročila družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. za leto 2012, Prijavnica za udeležbo, Pooblastilo.

Celotno gradivo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d., Dobrna 50, Dobrna, od dneva objave sklica do vključno 26.8.2013, in sicer vsak delovni dan od 9. do 15. ure.

Celotno gradivo za skupščino bo objavljeno na spletni strani družbe http://www.terme-dobrna.si v rubriki Za vlagatelje od 25.7.2013 za obdobje najmanj 5 let.

 

 

Uprava
Datum: 25.07.2013