Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-408/19

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Mercator še izboljšal poslovanje

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Skupina Mercator je v letošnjem prvem četrtletju povišala normaliziran poslovni izid pred obrestmi, davki, amortizacijo in najemninami (EBITDAR normaliziran) za kar 1,7 % glede na enako obdobje lani. Skupina Mercator je v prvih treh mesecih letos ustvarila za skoraj 500 milijonov EUR prihodkov od prodaje, poslovni izid iz poslovanja (EBIT) pa je v tem obdobju znašal 9,6 milijonov evrov, kar predstavlja povečanje za 5,6 % glede na enako obdobje predhodnega leta. Z izvedbo monetizacije nepremičnin je Mercator tudi poplačal znaten del svojega finančnega dolga. Mercator letos obeležuje 70-letnico delovanja družbe, ki je pri nas še vedno sinonim za domačega trgovca.

Podatki o poslovanju v letošnjem in lanskem prvem četrtletju sicer niso v celoti primerljivi, saj je s 1. 1. 2019 pričel veljati nov mednarodni računovodski standard, ki vpliva na višino poslovnega izida iz poslovanja (EBIT), pri čemer sta se Skupina Mercator in družba Poslovni sistem Mercator, d. d., odločili za spremenjeno uporabo standarda MSRP 16 za nazaj (ang. »Modified Retrospective Approach« - pristop uporabe za nazaj s kumulativnim učinkom). Novi standard, ki določa načela za pripoznavanje, merjenje, predstavljanje in razkritje najemov, zahteva, da najemniki pripoznajo v svojih bilancah sedanjo vrednost vseh prihodnjih plačil najemnin v skladu s sklenjenimi najemnimi pogodbami. Poslovni in finančni najem se tako ne razlikujeta več. Za podoben način se je odločila tudi večina večjih gospodarskih družb z večjim portfeljem najetih poslovnih prostorov. Primerljivi kazalec neto finančnega dolga na normalizirano EBITDA se je torej znižal z 7,2-kratnika konec leta 2018 na 6,1-kratnik na dan 31. 3. 2019. Skupina Mercator torej uspešno uresničuje svojo strategijo, katere ključni del je znižanje zadolženosti Skupine.

Prihodki od prodaje v prvem četrtletju so na ravni Skupine Mercator v skladu z načrtovanimi, vendar so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta nižji za 3,1 % predvsem zaradi drugačnega termina velikonočnih praznikov, ki so bili lani marca, letos pa aprila, in zaradi odprtja novih površin konkurence konec lanskega leta v Srbiji.

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., je v prvem četrtletju  v primerjavi z enakim obdobjem lani beležila rast prihodkov in sicer predvsem zaradi uspešnega izvajanja načrta za učinkovito poslovanje (Value Creation Plan), usmerjenega v diferenciacijo ponudbe in nadaljnje razvijanje Mercatorjevih  ključnih konkurenčnih prednosti. Tudi na trgu Črne gore je Mercator uspešen pri izvajanju optimizacije, največjo rast prihodkov pa je Mercator beležil na trgu Bosne in Hercegovine, kar je predvsem posledica partnerskih odnosov z dobavitelji in uspešne uvedbe najboljših praks iz ostalih trgov.

Poleg dobrih poslovnih izkazov v prvem četrtletju in uspešno izvedene monetizacije je za Mercator pomembno tudi, da je v začetku leta pričel s postopkom zbiranja ponudb za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo novega Mercatorjevega logistično-distribucijskega centra v Ljubljani. Postopek bo zaključen predvidoma do konca junija 2019 z izborom projektanta novega LCD.

Družbe Skupine Mercator in VTB Bank (Europe) SE so konec maja podpisale pogodbeno dokumentacijo za refinanciranje nadrejenega dolga Skupine Mercator. VTB je s podpisom pogodbene dokumentacije izkazala močno podporo in zaupanje v uspešnost poslovanja Skupine Mercator. Novi nadrejeni dolg v višini 80 mio EUR po bistveno boljših pogojih je pomemben del uresničevanja dolgoročne strategije Mercatorja.

V nadaljevanju leta je za Mercator pomemben tudi postopen prenos zdravih jeder družb iz Skupine Agrokor na novo družbo Fortenova grupa d. d. Med predpogoji za prenos družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., na novo družbo Fortenova grupa, d. d., je v prvi vrsti pridobitev soglasja bank upnic Mercatorja.

Obvestilo bo od 31. 5. 2019 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d. d.
Uprava
Datum: 31.05.2019