Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-519/19

KD Group, d.d., Ljubljana

Obvestilo o vpisu pripojitve

 

Na  podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, 158. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in člena 17 Uredbe (EU) št. 596/2014 družba KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: KD Group) obvešča, da je bila dne 15.7.2019 v sodni register vpisana pripojitev družb KD Kapital, finančna družba, d.o.o. in KD Kvart, nepremičninska in holdinška dejavnost, d.o.o. k družbi KD Group.

KD Group obvešča, da je v skladu s sklepom 25. skupščine delničarjev KD Group, sprejetim pod točko  2b), z dnem 15.7.2019 nastopilo upravičenje delničarjem, ki so kot upravičenci navedeni v nadaljevanju tega obvestila,  podati zahtevo, da družba prevzame njihove delnice z oznako KDHR za plačilo denarne odpravnine v višini 86,67 EUR za vsako delnico z oznako KDHR. Upravičenec podati zahtevo družbi KD Group, da prevzame njegove delnice za plačilo denarne odpravnine, je vsak delničar: 

 • ki je bil kot imetnik delnic z oznako KDHR vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d. (KDD) konec četrtega dne pred zasedanjem 25. skupščine delničarjev, to je dne 13.4.2019; in
 • se skupščine ni udeležil, ali je na skupščini nasprotoval sprejemu sklepa pod točko 2.a)  25. skupščine delničarjev, s katerim je bilo dano soglasje skupščine delničarjev KD Group k pogodbam o pripojitvi družb KD Kapital d.o.o. in KD Kvart d.o.o. k družbi KD Group, , ali se je vzdržal glasovanja oziroma ni glasoval; in
 • katerega delnice so neobremenjene (niso predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva).

   

  Upravičenec poda zahtevo preko člana KDD v skladu z mednarodno uveljavljenimi standardi za izvedbo korporacijskih dejanj, saj gre za korporacijsko dejanje prostovoljne reorganizacije.

  Upravičenec mora zahtevo podati v roku treh mesecev od dne vpisa pripojitve v sodni register, t.j. od dne 15.7.2019 dalje do vključno dne 15.10.2019.

  Denarna odpravnina bo upravičencem, t.j. delničarjem, ki bodo izpolnjevali pogoje in bodo podali zahtevo, izplačana najkasneje 10. dan po poteku  3 mesečnega roka za podajo zahteve, in sicer preko KDD in člana KDD v skladu z mednarodno uveljavljenimi standardi za izvedbo korporacijskih dejanj.

   

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.kd.group.com  od   15.7.2019  dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

KD Group d.d.
Datum: 15.07.2019