Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-29/20

KRKA, d. d., Novo mesto

Začetek programa nakupov lastnih delnic

Na podlagi 8. alineje 1. odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je 26. skupščina delničarjev dne 9. 7. 2020 pooblastila upravo družbe za nakup lastnih delnic. Družba razkriva, da bo pričela z nakupi lastnih delnic na podlagi pooblastila skupščine pod naslednjimi pogoji:

Izključni cilj programa nakupa lastnih delnic je zmanjšanje kapitala izdajatelja.

Največji denarni znesek, namenjen nakupom lastnih delnic, je 356.424.889 EUR.

Največje število lastnih delnic, ki jih družba lahko pridobi, je 1.844.372.

Trajanje programa nakupov lastnih delnic je 36 mesecev od datuma pooblastila skupščine.

Delnice bo družba pridobivala s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni in po pogojih, ki ne bodo vplivali na prevladujoče tržne razmere.

O pridobitvah lastnih delnic bo družba redno obveščala javnost.

Družba lahko v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) osnovni kapital zmanjša z umikom vseh obstoječih lastnih delnic in lastnih delnic pridobljenih skladno z novim programom odkupa, po poenostavljenem postopku in v breme drugih rezerv iz dobička.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 29. 7. 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

KRKA, d. d., Novo mesto
Datum: 29.07.2020