Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-9/22

H&R d.d.

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi določil 147. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št. 77/2018, s spremembami, »ZTFI-1«) družba  H & R d.d. Družba za upravljanje z naložbami, Nazorjeva ulica 6A, 1000 Ljubljana (»H&R« ali »Družba«), objavlja naslednje sporočilo:

Družba kot izdajatelj delnic z oznako HRDR je dne 2. 8. 2022 prejela obvestila glede spremembe pomembnega deleža, in sicer je bila obveščena, da je družba Gonvarri Corporación Financiera, S.L., družba z omejeno odgovornostjo (sociedad de responsabilidad limitada) obstoječa skladno z zakoni Španije, s sedežem v Madridu in poslovnim naslovom Prolongación de Embajadores s/n, 28053 Madrid, Španija (»Gonvarri«) z več strankami kot pogodbenimi partnerji dne 19. 7. 2022 sklenila več zavezovalnih pravnih poslov, za katere v skladu z ZTFI-1 in Sklepom o informacijah o pomembnih deležih (Uradni list RS št. 30/19, »Sklep«) obstoji obveznost poročanja:

    -       sklenila zavezovalni posel o nakupu delnic, s katerim se je se zavezala ob izpolnitvi določenih odložnih pogojev, kupiti in prevzeti 13.089 delnic z oznako HRDR, kar predstavlja 1,48 % glasovalnih pravic v Družbi (ob upoštevanju lastnih delnic v smislu člena 7 Sklepa, kot da bi tudi te glasovale) oziroma 1,57 % glasovalnih pravic v Družbi (brez upoštevanja lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic). Odložni pogoji na dan obvestila še niso izpolnjeni; in

    -       sklenila dve opcijski pogodbi za nakup skupno 53.594 delnic HRDR, kar predstavlja 6,07 % glasovalnih pravic v Družbi (ob upoštevanju lastnih delnic v smislu člena 7 Sklepa, kot da bi tudi te glasovale) oziroma 6,42 % glasovalnih pravic v Družbi (brez upoštevanja lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic), pri čemer je že nastanek delniške nakupne opcije odvisen od izpolnitve odložnih pogojev, ki na dan obvestila še niso izpolnjeni. Gonvarri bo omenjene delniške nakupne opcije pod določenimi pogoji lahko izvrševal šele od leta 2024 dalje, sicer pa prvič šele v obdobju od 1. 4. do 30. 6. 2027.

Družba ob tem informativno pojasnjuje, da je bila istega dne obveščena tudi o sklenitvi več pravnih poslov, glede katerih v skladu z ZTFI-1 in Sklepom ne obstoji obveznost poročanja. Taka obvestila je Družba prejela glede poslovnih deležev v določenih družbah z omejeno odgovornostjo, ki imajo v lasti delnice HRDR (ob izpolnitvi določenih odložnih pogojev, ki na dan obvestila še niso izpolnjeni). Deleži v družbah z omejeno odgovornostjo in posli v zvezi s temi deleži niso finančni instrumenti po ZTFI-1.

Andrejka Krapš Rejc, predsednica upravnega odbora H & R d.d.
Datum: 05.08.2022