Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1089/12

SAVA, d.d., Kranj

Sava, d.d., izbrala češko gumarsko skupino ČGS za novega lastnika družb dejavnosti Gumarstvo

Na podlagi določb Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje družba Sava, d.d., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, delničarje in širšo javnost obvešča o odprodaji dejavnosti Gumarstvo in nadaljnjih korakih pri uresničevanju strategije.

Vodstvo Save, d.d., je včeraj zvečer, 25. oktobra 2012, na podlagi soglasja nadzornega sveta družbe, podpisalo pogodbo za odprodajo dejavnosti Gumarstvo. Izbrani strateški partner in podpisnik že sklenjene pogodbe je postala češka gumarska skupina ČGS a.s., kot najboljši ponudnik v konkurenčnem procesu prodaje.

 

O odprodaji dejavnosti Gumarstvo in nadaljnjih korakih pri uresničevanju strategije prestrukturiranja Save

Odprodaja dejavnosti Gumarstvo predstavlja enega ključnih mejnikov strategije prestrukturiranja Save do leta 2014, sprejete septembra lani.

Mag. Matej Narat, predsednik uprave Sava, d.d.: »Po letošnji odprodaji  osrednjega dela dejavnosti Nepremičnine smo uspešno zaključili tudi projekt odprodaje dejavnosti Gumarstvo. Gumarska skupina ČGS je zaupanja vreden strateški partner z nadaljnjo vizijo razvoja dejavnosti Gumarstva, zato smo prepričani, da je šlo Savino gumarstvo v prave roke.«

Za potreben razvoj in potrebne investicije dejavnosti Gumarstvo v sedanji situaciji, v kateri se nahaja Sava, ni zadostnih možnosti, hkrati pa je to edino premoženje Save zadostnega obsega, ki v trenutnih razmerah dopušča občutno razdolževanje (oz. je bilo lahko odprodano po pošteni vrednosti), za sklenitev posla pa je obstajalo tudi pozitivno transakcijsko okolje. Z odprodajo dejavnosti Gumarstvo, Nepremičnin in v nadaljevanju tudi Energetike, ki je prav tako v zaključni fazi postopka odprodaje, se bo konec leta 2012 zaključila druga faza strategije prestrukturiranja.

 »Ključen učinek izvedene odprodaje pa predstavlja zmanjšanje dolga na raven, ki je bistveno bližje vzdržni -  konkretno govorimo o znižanju dolga za 100 milijonov evrov od sprejetja oz. začetka implementacije nove strategije. To ni nepomembno tudi z vidika pritoka novega denarja  oz. tujih virov v slovenski bančni sistem. Po tej razdolžitvi  pričakujemo, da bomo sklenili  dogovor o prestrukturiranju z bankami, kar nam bo zagotovilo čas za  povečevanje vrednosti naložb ter nadaljnje zmanjševanje zadolženosti. S tem bo omogočen prehod prenovljene Save na novo fazo strategije, ki je osredotočena na bančne naložbe in dejavnost Turizem, s katerimi nameravamo zviševati vrednost našega premoženja in nadaljevati z razdolževanjem,« je poudaril Narat.

Nova, prenovljena Sava bo po zaključku strategije prestrukturiranja sestavljena iz:

  • Sava, d.d., stroškovno učinkovitega in poslovnim razmeram visoko prilagodljivega holdinga odvisnih in pridruženih družb,
  • prenovljene dejavnosti Turizem, racionalnejše in uspešnejše ter
  • iz  deležev v obeh bankah ali v združeni banki oziroma iz drugih naložb, zlasti v finančnem sektorju.

 

Z letom 2013 prehajamo v naslednjo fazo izvajanja strategije prestrukturiranja, za katero je predvideno nadaljnje razdolževanje, hkrati pa povečanje vrednosti premoženja na osnovi izboljšanja operativnega poslovanja, kot tudi izboljšanja razmer na trgih. Ključne aktivnosti uprave Save, d.d., v naslednji fazi bodo usmerjene v konsolidacijo dejavnosti Turizem, kjer nedvomno obstaja potencial rasti, ena izmed naših ključnih prioritet pa bodo prizadevanja za združitev Abanke Vipa, d.d, in Gorenjske banke, d.d. Ob visokih učinkih sinergij združene banke pričakujemo tudi izboljšanje tržnega okolja, kar bo lahko ob potencialni ohranitvi znatnega deleža v združeni banki  omogočalo ne le nadaljnje razdolževanje, pač pa tudi možnost dividendnega donosa.

Skladno s strategijo prestrukturiranja bo Sava kotirajoča družba, ki se osredotoča na prestrukturiranje, s tem da:

  • sistematično povečuje obseg poslovanja velikih dejavnosti (Savin turizem in banke) z velikim potencialom vrednosti  (z izboljšanjem učinkovitosti, spodbujanjem sinergij, zniževanjem stroškov);
  • aktivno upravlja portfelj svojih naložb.

Celoten proces prestrukturiranja bo končan konec leta 2014, ko bodo ustvarjeni pogoji za ponovno rast prenovljene Save.

»Hvala vsem deležnikom, ki nas podpirate pri implementaciji začrtane strategije,« je ob tej priložnosti povedal Narat.  

Aleš Skok, predsednik nadzornega sveta Save, d.d.:»Čestitam vsem za izvedbo te pomembne strateške odločitve, ki za vse tri vpletene partnerje, holdinško družbo Sava, d.d., Savatech in ČGS, pomeni »win-win-win« situacijo. Odločitev o odprodaji Savine uspešne dejavnosti Gumarstvo nikakor ni bila lahka. Predvidena je bila v strategiji preoblikovanja Save, sprejete po nastopu nove uprave v letu 2011. Nadzorni svet meni, da je bil postopek prodaje voden transparentno in se je odvijal s primerno dinamiko. Ocenili smo, da skozi pogajalski proces dosežena cena in ostali elementi dogovora, v danem trenutku in ekonomskih okoliščinah, v katerih se nahaja Sava, d.d., predstavljajo dobro osnovo za podelitev soglasja transakciji. Pri odločitvi nikakor ni bilo nepomembno dejstvo, da so izbor ČGS kot primernega strateškega partnerja potrdili vodstvo in zaposleni podjetja Savatech. Stališče nadzornega sveta je, da je bila uspešna izbira strateškega partnerja in odločitev za odprodajo smotrna in optimalna rešitev za vse vključene, tako z vidika obstoja in pospešitve nadaljnjega razvoja družb dejavnosti Gumarstvo kot tudi Save, d.d., in njene nove, preoblikovane skupine. Nadzorni svet izraža polno priznanje upravi Save, d.d., ob uspešni izvedbi tega zahtevnega projekta, ki ga je uspela izvesti celo hitreje, pol leta prej kot prvotno strateško začrtano. Ocenjujem, da sta s to potezo uprava in nadzorni svet Save, d.d., dala jasno sporočilo delničarjem, bankam in ostalim deležnikom o hitrem in odločnem uresničevanju začrtane strategije, ki omogoča trdne temelje in ponovno rast nove, preoblikovane Save. Vse deležnike pozivam, da nas na tej poti, v korist vseh, še nadalje podpirate.

Družbi Savatech in njenemu vodstvu želim uspešen razvoj pod okriljem novega strateškega partnerja podjetja ČGS.«

 

O vodenju projekta odprodaje dejavnosti Gumarstvo

Postopek odprodaje je med mednarodnimi strateškimi in finančnimi investitorji  za Savo, d.d., izvedla neodvisna specializirana mednarodna investicijska banka EquityGate Advisors GmbH iz Nemčije, ki je z izkušenim timom v zadnjih šestih letih uspešno zaključila že več kot 250 transakcij v vrednosti 6 milijard evrov in ima stalen dostop do vseh vodilnih investitorjev. Za svoje odlične finančne svetovalne storitve je družba prejela tudi številna mednarodna priznanja in nagrade. Pravni svetovalec tega prodajnega procesa je bila odvetniška pisarna Jadek&Pensa iz Ljubljane, celoten postopek pa je usmerjala nadzorna skupina, ki so jo sestavljali člani vodstva Save, d.d., in družbe Savatech, d.o.o., s sodelovanjem številnih sodelavcev.

Odprodaja dejavnosti Gumarstvo vključuje 100-odstotni lastniški delež družbe Savatech, d.o.o., s hčerinskimi družbami (pet družb zunanjetrgovinske mreže in družbo Sava Rol, d.o.o., Zagreb, ter Sava Medical in storitve, d.o.o.), ter 60-odstotni poslovni delež družbe Sava Pro, d.o.o., z njeno hčerinsko družbo Sava Rus, d.o.o., Jaroslavl. Družba Savatech, d.o.o., je uspešno podjetje, ki dosega vodilni položaj v svetovnih tržnih nišah gumeno-tehničnih izdelkov: za gradbeno industrijo, za proizvodnjo vozil, za grafično industrijo ter varovanje okolja, družba pa z novimi gumarskimi izdelki vstopa tudi na nova področja. 

 

Potek procesa odprodaje dejavnosti Gumarstvo

Proces odprodaje dejavnosti Gumarstvo se je pričel v začetku leta 2012, vodja projekta odprodaje pa je bil Andrej Andoljšek, član uprave Save, d.d., ki je projekt odprodaje ter bistvene značilnosti dogovora tudi predstavil.

Interes za nakup je izrazilo 49 izbranih investitorjev, po podpisu dogovora o zaupnosti je 23 partnerjev prejelo informacijski memorandum. Na tej osnovi je pet investitorjev podalo indikativne ponudbe. V juniju so bili trije izmed njih izbrani in povabljeni k oddaji zavezujočih ponudb. Pogajanja s partnerji so potekala v naslednjih mesecih, hkrati pa se je vodstvo Save, d.d., dogovarjalo s koncernom Goodyear (oziroma njeno družbo Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o.) o nadaljevanju poslovnega sodelovanja z družbo Savatech, d.o.o., in ostalimi družbami dejavnosti Gumarstvo, kar poleg ostalih področij, kjer se dosegajo sinergije, vključuje tudi vprašanja, vezana na uporabo blagovne znamke Sava.

»Uprava Save, d.d., je med ponudniki izbrala češko gumarsko skupino ČGS a.s., ki bo zagotavljala primerjalno najboljše pogoje za dolgoročen strateški razvoj dejavnosti Gumarstvo kot celote ter njenih zaposlenih. Za poslovni delež družbe Savatech, d.o.o., bo ČGS a.s. plačal kupnino v vrednosti 69,4 milijona evrov, kar je preseglo naša prvotna pričakovanja in dokazuje, da med obema družbama obstajajo znatne sinergije.

Vrednost celotne kupnine  bo skladno z dogovori nakazana še pred koncem letošnjega leta, po končni izpolnitvi odložnih pogojev iz pogodbe,« je poudaril Andoljšek.

 

O češki gumarski skupini ČGS a.s. in motivih za nakup

Češka gumarska skupina ČGS a.s. je multinacionalka, s 6.000 zaposlenimi, katere izvor sega v leto 1908.  Od tedaj naprej je postopoma rastla in pridobivala nove gumarske družbe in inženirska podjetja. Družba ČGS a.s. je sestavljena iz dveh dejavnosti: MITAS, a.s., ki je glavna družba v skupini in izdeluje pnevmatike za cestna in necestna vozila (traktorji in gradbeni stroji), ki predstavlja jedro tehnične gumarske dejavnosti. Proizvodne obrate imajo na Češkem, v Srbiji, letos pa so odprli tudi tovarno v Iowi v ZDA.

V ČGS skupini 80-odstotni delež prodaje predstavljajo pnevmatike in 20 odstotkov tehnični gumarski proizvod. Skupina ČGS je v minulih treh letih povečala svoj kapital za 60 odstotkov, predvsem z gradnjo tovarn kot tudi s prevzemi družb gumarske dejavnosti, v kateri želijo biti nišni igralec.

Tomáš Němec in Oldřich Šlemr, člana uprave in solastnika Holdinga ČGS a.s., ki imata s prevzemi veliko dobrih izkušenj in pri čemer so bila odprta številna nova delovna mesta, verjameta, da nakup družbe Savatech in njenih podjetij pomeni pomembno pridobitev za ČGS.

Tomáš Němec:»Odločitev za nakup je bila za nas enostavna. Družba Savatech je pomembna pridobitev in velika priložnost našega poslovnega sistema zaradi odličnih izdelkov in storitev, visoko tehnoloških znanj, izkušenj in ugleda, ki jih potrjujejo dobri poslovni rezultati. Naša vizija je, da bosta Savatech in Rubena pod lastništvom ČGS skupaj postali vodilni igralec na področju gumeno-tehničnih izdelkov v Evropi. ČGS ima dolgoročen strateški interes za nadaljnji razvoj družbe Savatech na vseh sedanjih lokacijah. ČGS bo zagotovil vse potrebne naložbe, da bo izkoristil priložnosti za nadaljnjo rast te doslej Savine dejavnosti Gumarstvo.«

Oldřich Šlemr :»ČGS vodstvu družbe Savatech  in vsem zaposlenim izraža dobrodošlico v svoji skupini in  visoko spoštuje kakovostno ekipo poslovodstva ter vseh zaposlenih v družbi Savatech, njihov »know-how«, znanje, veščine in inovativnost. ČGS bo obdržal vseh 964 zaposlenih v družbi  Savatech. Ta nakup predstavlja dopolnitev strategije družbe ČGS, ki načrtuje krepitev proizvodnje gumeno-tehničnih produktov. Poleg tega ima Savatech impresivno 45-člansko raziskovalno in razvojno ekipo, ki bo v sodelovanju z raziskovalno ekipo družbe Rubena lahko razvila veliko novih produktov za uporabo v cevovodih.«

 

Oba solastnika skupine ČGS sta se zahvalila tudi Vladi Češke Republike, ki je podprla to naložbo, obenem pa sta se za dobro sodelovanje tekom procesa zahvalila tudi vodstvu družbe Sava, d.d.

 

Nj. eks. Petr Voznica, veleposlanik Češke Republike v Sloveniji: »Veleposlaništvo Češke Republike je z velikim veseljem sprejelo novico o vstopu ČGS v Savo. To je vsekakor potrditev dobrih in neprestano razvijajočih odnosov med obema državama. Veleposlaništvo je vstopilo v proces v zaključni fazi postopka in je opravilo posredovalno vlogo med relevantnimi inštitucijami v Sloveniji.  Vodstvo družbe ČGS vstopa v Savatech z lastnim kapitalom in s podporo ter garancijo Vlade Češke Republike. Nakup Savine dejavnosti Gumarstvo je največja investicija Češke Republike v Sloveniji na sploh, ki je bil močno podprt tudi s strani vlade Češke Republike, zato sem prepričan, da bo gumarska dejavnost na tej lokaciji še naprej uspešno nadaljevala zastavljene cilje, s čemer se bo še okrepilo gospodarsko sodelovanje med obema državama. V imenu Češke Republike čestitam in želim veliko uspeha.«

Mag. Uroš Rožič, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo:»To je največja tuja neposredna investicija v Sloveniji v letošnjem letu in je eden izmed rezultatov prizadevanj Vlade Republike Slovenije, da izboljša poslovno okolje. Zahvaljujem se Vladi Češke Republike, ki je prepoznala Slovenijo kot pomembnega naložbenega partnerja.  Vlada RS želi, da bi se družba Savatech dobro razvijala in ostaja na razpolago, če bodo kakršne koli potrebe za podporo tudi v prihodnje.«    

Igor Hafnar, direktor družbe Savatech, d.o.o.:»Družba Savatech je v preteklih letih dosegla izjemno rast in imela nadaljnje investicijske potrebe ter načrt, ki pa jih pod lastništvom Save, d.d., v zadnjih letih ni mogla udejanjiti, hkrati pa je ob danem obsegu poslovanja imela omejene strateške možnosti. Večji tekmeci  so v prednosti z ozirom na  nabavo, geografsko dosegljivostjo, imajo pa tudi druge prednosti glede na obseg in področje poslovanja. Zato pozdravljava izbor strateškega partnerja, češko gumarsko skupino ČGS a.s., ki bo s svojo gumarsko dejavnostjo omogočil  nadaljnji razvoj te dejavnosti. Verjameva, da bo družba Savatech še naprej lahko uspešno poslovala tudi zaradi sinergij gumarske dejavnosti v skupini ČGS, obenem pa bo ohranila delovna mesta, kar je zelo pomemben dejavnik v teh kriznih časih.«

Vesna Čadež, direktorja družbe Savatech, d.o.o.:»Tako vodstvo kot zaposleni pozdravljamo holding ČGS kot novega lastnika, ki je s svojim dosedanjim razvojem dokazal, kaj pomeni biti dober gospodar. Prepričani smo, da je Savina dejavnost Gumarstvo prišla pod okrilje dobrega lastnika.«

Pomembnejše spremembe podatkov in druge pomembne poslovne dogodke družba sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, SEOnet. Dostop do objave je omogočen na uradnih spletnih straneh družbe www.sava.si in sicer od dneva objave, to je od 26.10.2012 dalje za obdobje najmanj 5 let.

 

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje
Datum: 26.10.2012