Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-40/10

GORENJE, d.d., Velenje

Objava sklica 14. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 14. sejo skupščine delničarjev družbe,ki bo v petek, 28. maja 2010, z začetkom ob 10.00 uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1,.

Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh www.gorenje.com z vsemi obrazložitvami. Na spletni strani www.gorenje.com je objavljen čistopis veljavnega statuta Gorenja, d.d., z dne 24.6.2009 kot tudi čistopis statuta, če bo sprejet v skladu s predlaganimi spremembami.

Udeležba na skupščini
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je do 24.5.2010, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 24.5.2010.

Sklic 14.  skupščine delničarjev Gorenje, d.d., ter predlogi sklepov z obrazložitvami, so v pripetih dokumentih!

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.
Uprava
Predsednik
Franc Bobinac

Nadzorni svet
Predsednik
dr. Jože Zagožen
Datum: 26.04.2010