Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1189/10

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo v zvezi s potekom prodaje delnic družbe Gorenje, d.d. javnosti

Uprava družbe Gorenje, d.d, Partizanska 12, Velenje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb, objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (v nadaljnjem besedilu: Gorenje, d.d.) obvešča javnost o poteku prodaje delnic družbe Gorenje, d.d. javnosti, ki poteka skladno s pogoji, objavljenimi v prospektu dne 9.9.2010, na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev, opr. št. 40200-105/2010-6 z dne 2.9.2010 o potrditvi prospekta za prodajo največ 1.876.876 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako GRVG, v skupni emisijski vrednosti največ 24.999.988,32 EUR, javnosti.

V prvem krogu prodaje, ki je potekala od vključno 15.9.2010 do vključno 4.10.2010, so bile delnice ponujene delničarjem, ki so bili na dan objave prospekta (presečni dan), t.j. dne 9.9.2010, vpisani v delniško knjigo, in so imeli prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu. V prvem krogu prodaje je 583 vpisnikov vpisalo in vplačalo skupaj 308.437 delnic v skupni emisijski vrednosti 4.108.380,84 EUR, kar predstavlja 16,43 % ponujenih delnic.

Preostalih 1.568.439 delnic, ki niso bile vpisane in vplačane v prvem krogu, se v drugem krogu prodaje ponudi vsem delničarjem, ki so bili na dan objave prospekta (dne 9.9.2010) vpisani v delniško knjigo, in sicer brez omejitev. Drugi krog prodaje traja petnajst dni, od vključno 8.10.2010 do vključno 22.10.2010. Delnice se v drugem krogu prodaje vpisujejo na vpisnih mestih v poslovalnicah NLB d.d., ki so navedena v prospektu, v rednem delovnem času teh poslovalnic, z izjemo zadnjega dne prodaje, ko se delnice vpisujejo do 13. ure.

To obvestilo se dne 7.10.2010 objavi v dnevniku Delo, na sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si/menu/default.asp) ter na spletnih straneh www.gorenje.com in www.nlb.si.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 07.10.2010