Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1268/10

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo v zvezi s potekom prodaje delnic družbe Gorenje, d.d. javnosti

Uprava družbe Gorenje, d.d, Partizanska 12, Velenje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb, objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (v nadaljnjem besedilu: Gorenje, d.d.) obvešča javnost o poteku prodaje delnic družbe Gorenje, d.d. javnosti, ki poteka skladno s pogoji, objavljenimi v prospektu dne 9.9.2010, na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev, opr. št. 40200-105/2010-6 z dne 2.9.2010 o potrditvi prospekta za prodajo največ 1.876.876 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako GRVG, v skupni emisijski vrednosti največ 24.999.988,32 EUR, javnosti.

V drugem krogu prodaje, ki je potekala od vključno 8.10.2010 do vključno 22.10.2010, so bile delnice ponujene delničarjem, ki so bili na dan objave prospekta (presečni dan), t.j. dne 9.9.2010, vpisani v delniško knjigo, in sicer brez omejitev glede višine nakupa delnic. V drugem krogu prodaje je 58 vpisnikov vpisalo in vplačalo skupaj 53.558 delnic v skupni emisijski vrednosti 713.392,56 EUR. V prvih dveh krogih prodaje je skupaj 613 vpisnikov vpisalo in vplačalo skupaj 361.995 delnic v skupni emisijski vrednosti 4.821.773,40 EUR, kar predstavlja 19,29% ponujenih delnic.

Preostalih 1.514.881 delnic, ki s strani obstoječih delničarjev niso bile vpisane in vplačane v prvih dveh krogih prodaje, uprava družbe Gorenje, d.d., v soglasju z nadzornim svetom, ponudi v vpis in vplačilo tretjim osebam v tretjem krogu prodaje. Povabljene tretje osebe bodo lahko delnice vpisale in vplačale v dvajsetih dneh, od vključno 28.10.2010 do vključno 16.11.2010. Tretji krog prodaje se lahko predčasno zaključi, če vpisniki v tem krogu vpišejo in vplačajo vse preostale delnice pred iztekom roka za vpisovanje in vplačevanje.

Delnice se v tretjem krogu prodaje vpisujejo na vpisnem mestu NLB d.d., Sektor investicijskega bančništva, Čopova 3,1000 Ljubljana.

To obvestilo se dne 27.10.2010 objavi v dnevniku Delo, dne 26.10.2010 pa na sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si/menu/default.asp) ter na spletnih straneh www.gorenje.com in www.nlb.si.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 26.10.2010