Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-337/11

GORENJE, d.d., Velenje

Objava sklica 17. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

Na podlagi veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 17. sejo skupščine delničarjev družbe,

 ki bo v petek, 3. februarja 2012, z začetkom ob 11.00 uri,
v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1.


Gradiva
Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh www.gorenje.com z vsemi obrazložitvami.

Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je do 30.1.2012 ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 30.1.2012.

Sklic 17. skupščine delničarjev Gorenje, d.d., ter predlogi sklepov z obrazložitvami, so v pripetih dokumentih!

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava
Predsednik
Franc Bobinac, l.r.

Nadzorni svet
Predsednik
Uroš Slavinec, l.r.
Datum: 28.12.2011