Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-230/14

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje uspešno izdalo komercialne zapise v skupni nominalni vrednosti 35 milijonov evrov

Zanimanje za Gorenjeve komercialne zapise večje od pričakovanega

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d.d., je 25. marca 2014 uspešno izdalo 9-mesečne komercialne zapise v skupni nominalni vrednosti 35 milijonov evrov s 4-odstotno obrestno mero. Zanimanje za Gorenjeve komercialne zapise je bilo višje od pričakovanega in je izkaz zaupanja vlagateljev v Gorenje. Gorenje z izdajo komercialnih zapisov razpršuje kratkoročne dolžniške vire financiranja ter uravnava medletna nihanja v ustvarjanju prostega denarnega toka.

Celotna izdaja obsega 35.000 apoenov po 1.000 evrov. Prejete zavezujoče ponudbe za nakup komercialnih zapisov z oznako GRV02 so za 40 % presegle končno nominalno vrednost načrtovane izdaje (25 milijonov evrov).  

Komercialni zapisi bodo izdani v centralnem registru KDD – Centralni Klirinško Depotni Družbi in bodo prosto prenosljivi.

Komercialni zapisi so bili izdani v okviru javne ponudbe za katero ni potrebno uporabiti pravil o objavi prospekta ter drugih pravil v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnost, kot jih predpisuje ZTFI v 2. poglavju.

Gorenje je komercialne zapise prvič izdala lani v skupni nominalni vrednosti 24,2 milijona evrov.

Vse storitve in aktivnosti organizacije ter izvedbe prve prodaje komercialnih zapisov, izdaje komercialnih zapisov v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD in uvrstitve komercialnih zapisov na organiziran trg, za Gorenje opravlja ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d.d.
Datum: 26.03.2014