Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-90/14

GORENJE, d.d., Velenje

Sklic na dokument: Objava sklica 21. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

Objavljamo popravek datuma prijave udeležbe na 21. skupščini delničarjev družbe Gorenje, d.d., ki je bil v prvotni objavi naveden kot 4. 6. 2014 namesto pravilnega datuma, to je 30. 6. 2014.

Pogoji udeležbe

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 30.6.2014, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 30. 6. 2014.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava
Predsednik
Franc Bobinac, l.r.

Nadzorni svet
Predsednik
Uroš Slavinec, l.r.
Datum: 28.05.2014