Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-751/17

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o sklepih 24. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d. d.

Gorenje z najboljšim prvim polletjem v zadnjih petih letih, upravi razrešnica za leto 2016

Uprava družbe Gorenje, d. d., Partizanska 12, Velenje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD–1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze, d. d., ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange)

objavlja sporočilo za javnost in sklepe 24. skupščine delničarjev Gorenja, d. d., ki je bila v petek, 14. julija 2017 ob 11. uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1.

Predsednik uprave Franjo Bobinac je na 24. skupščini delničarjev Gorenja predstavil poslovanje Skupine Gorenje v letu 2016 ter letošnje polletne rezultate, ki so najboljši v zadnjih petih letih, tako z vidika prihodkov kot dobička. Skupina je prvem polletju 2017 namreč ustvarila 624 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je dobrih 7 odstotkov več kot lani, ter 4,4 milijone evrov čistega dobička, kar pomeni, da smo v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016 dobiček več kot podvojili.

Prodajo gospodinjskih aparatov smo povečali za 3,5 odstotka, zahvaljujoč dobri geografski strukturi in solidnemu produktnemu spletu ter z rastjo na večini naših glavnih trgov in pri vseh blagovnih znamkah Skupine Gorenje.

Tudi v drugi polovici leta si bomo prizadevali uresničiti prodajne načrte, predvsem na zelo konkurenčnih trgih Zahodne Evrope, ob hkratnem zagotavljanju stroškovne učinkovitosti, kjer se soočamo z rastočimi stroški ključnih surovin in komponent ter pritiski na stroške dela v Sloveniji, Srbiji in na Češkem. Še naprej bomo tudi izboljševali učinkovitost upravljanja z obratnim kapitalom, predvsem zalogami, ter si prizadevali za ustrezno razdolžitev do konca poslovnega leta.

Izvajamo številne ukrepe za omejitev omenjenih negativnih dejavnikov in s tem za doseganje načrtovanih poslovnih rezultatov Skupine v vseh ključnih vidikih.

Sklepi skupščine

V nadaljevanju so delničarji upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za leto 2016. Dividende bodo letos izplačane v višini 0,10 evra bruto na delnico. Skupščina je v nadzorni svet izvolila Karla Kardova.

Nadzorni svet je skupščino v duhu transparentnosti in dobrega korporacijskega upravljanja seznanil, da je 13. julija 2017 soglasno sklenil, da sedanjemu predsedniku uprave Franju Bobincu ponudi nov mandat na tem položaju in ga pozove, da se v roku 15 dni opredeli do te ponudbe. Nadzorni svet namreč ocenjuje, da je stabilnost na položaju predsednika uprave v tem trenutku v interesu družbe in njenih delničarjev. Če ponudbo sprejme, bo Bobinac 28. julija 2017 ponovno imenovan za predsednika uprave za mandatno obdobje od 20. julija 2018 do 20. julija 2023.

Rezultati poslovanja v prvem polletju bodo objavljeni po obravnavi nadzornega sveta 25. avgusta 2017.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 14.07.2017