Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-497/07

GORENJE, d.d., Velenje

Nadzorni svet sprejel letno poročilo za leto 2006. Presežena 1,1 mlrd EUR čistih prihodkov od prodaje in nadaljevanje rasti, kljub še vedno neugodnim tržnim pogojem

Obvestilo o 9. seji Nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet je na svoji seji dne 23.4.2007 sprejel revidirano Letno poročilo družbe Gorenje,d.d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2006 in potrdil predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2006. Poslovanje je ocenil kot uspešno, saj je bil dosežen rekordni obseg prihodkov in čistega poslovnega izida Skupine Gorenje. Nadzorni svet je sprejel Poročilo o preveritvi letnega poročila, ki ga bo posredoval skupščini delničarjev.

Nadzorni svet je obravnaval in podprl predlog uprave za dokapitalizacijo družbe iz naslova odobrenega kapitala, skladno s sklepom delničarjev, sprejetim na decembrski skupščini. S tem se je formalno začel postopek za 15 % povečanje osnovnega kapitala, ki bo izvedeno z izdajo 1.830.000 novih navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic, ki bodo z obstoječimi delnicami tvorile isti razred. K dokapitalizaciji bodo iz naslova prednostne pravice do vpisa novih delnic povabljeni vsi delničarji, ki bodo na dan objave vabila za vpis in vplačilo novih delnic vpisani v delniško knjigo družbe Gorenje, d.d. Predvideno je, da bo uprava delnice, ki jih obstoječi delničarji na podlagi prednostne pravice ne bodo vpisali, ponudila v odkup Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD) in/ali International Financial Corporation (IFC) in družbi, za ta namen ustanovljeni s strani managementa Skupine Gorenje.

Poročilo Nadzornega sveta družbe, povzetek letnega poročila za leto 2006 in celotno letno poročilo je danes objavljeno v elektronskem sistemu obveščanja SEOnet.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 23. 4. 2007