Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AGM1-28/07

GORENJE, d.d., Velenje

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) uprava družbe sklicuje 11. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v četrtek, 14. junija 2007 ob 12.00 uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh www.gorenje.com.

Udeležba na skupščini

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so na dan 11.6.2007 vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 11.6.2007.

Sklic 11. skupščine delničarjev Gorenje, d.d., ter predlogi sklepov z obrazložitvami in gradivi so v pripetih dokumentih!

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

Nadzorni svet
Predsednik
dr. Jože Zagožen

Uprava
Predsednik
Franc Bobinac

 

Datum: 9. 5. 2007

Pripeti dokumenti: Sklic 11. skupščine delničarjev Gorenja, d.d., Predlogi sklepov z obrazložitvami in gradivi