Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
QAR-35/07

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje v prvih devetih mesecih 2007 uspešno in v skladu z dinamiko letnega načrta. Visoka rast prodaje, hkrati pa zgodovinsko visoke cene strateških surovin. Najmočnejši bodo zadnji meseci. Uprava odločena, da doseže cilje za leto 2007. Poslovanje obravnaval nadzorni svet na svoji 14. seji 8.11. 2007.

Objava podatkov o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2007

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja podatke o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2007

Nadzorni svet Gorenja, d.d., je danes na svoji 14. seji obravnaval nerevidirano poročilo o poslovanju družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za obdobje januar - september 2007 in ga sprejel. Glede na razmere na prodajnih in nabavnih trgih, je poslovanje ocenil kot dobro.

Skupina Gorenje:

V obdobju januar - september letošnjega leta so družbe v Skupini Gorenje dosegle 950.479 TEUR konsolidiranih prihodkov, kar je za 179.552 TEUR (23,3 %) več kot v enakem obdobju preteklega leta ali 79,1 % načrtovanih za leto 2007. Prihodki od prodaje v obdobju januar - september leta 2007 niso popolnoma primerljivi z doseženimi v enakem obdobju preteklega leta zaradi vključitve družb Istrabenz Gorenje energetski sistemi v drugi polovici meseca julija preteklega leta in družbe Surovina, d.d., v Skupino Gorenje v začetku letošnjega leta. Z upoštevanjem primerljivih podatkov so doseženi prihodki od prodaje višji za 83.619 TEUR ali 11,1 %.
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) , ki predstavlja grobo mero v obdobju ustvarjenih denarnih tokov iz poslovanja, znaša 61.849 TEUR, kar je za 7,4 % več kot v enakem obdobju leta 2006 in predstavlja 63,6 % načrtovanega za leto 2007.
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je bil dosežen v višini 22.552 TEUR, kar predstavlja 7,2 % rast in 51,1 % doseganje letnega plana.
Celotni poslovni izid v višini 18.081 TEUR, je za 18,2 % višji od celotnega poslovnega izida primerljivega obdobja in dosega 61,2 % načrtovanega za leto 2007.
Konsolidirani čisti poslovni izid v višini 13.528 TEUR presega vrednost primerljivega obdobja lani za 4,8 % in dosega 58,7 % načrtovanega za leto 2007. V čistem poslovnem izidu je vključen delež čistega poslovnega izida manjšinskih lastnikov v višini 1.229 TEUR.


Krovna družba Gorenje, d.d.:

Prihodki od prodaje v višini 603.236 TEUR so za 19,6 % (98.749 TEUR) višji kot v enakem obdobju lanskega leta in dosegajo 71,6 % delež načrtovanih za leto 2007.
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) znaša 35.122 TEUR, kar je za 5,5 % več kot v enakem obdobju leta 2006 in predstavlja 60,0 % letnega načrta.
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini 9.623 TEUR je v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta višji za 23,5 % in dosega 40,8 % načrtovanega za leto 2007.
Celotni poslovni izid, torej poslovni izid pred davki, je v opazovanem obdobju znašal 6.508 TEUR in je glede na primerjalno obdobje višji za 25,3 % in dosega 33,7 % načrtovanega za leto 2007.
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja znaša 5.013 TEUR in je 18,8 % višji od čistega poslovnega izida enakega lanskega obdobja; načrtovani letni čisti poslovni izid dosega v višini 32,5 %.

Vsebina poslovanja in rezultati so na razpolago v pripetih dokumentih!

Pomembnejše spremembe podatkov in druge pomembne poslovne dogodke družba sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, SEOnet. Dostop do objave je omogočen na uradnih spletnih straneh družbe gorenje.com, in sicer od dneva objave dalje.

 

 
Uprava družbe
Gorenje, d.d.

 

Datum: 8. 11. 2007

Pripeti dokumenti: Sporočilo uprave, Poročilo o poslovanju januar-september 2007