Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-1534/07

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o spremembi osnovnega kapitala družbe, števila delnic in spremembi statuta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Danes, dne 9.11.2007 je družba Gorenje, d.d., na podlagi končanega postopka vpisa in vplačila novih delnic Gorenje, d.d., prejela sklep Okrožnega sodišča v Celju, št. Srg 2007/02253, z dne 7.11.2007. Sklep se nanaša na vpis spremembe osnovnega kapitala z dosedanjih 50.909.697,88 EUR na 58.546.152,56 EUR, spremembo št. delnic z dosedanjih 12.200.000 na 14.030.000 ter na spremembe statuta, ki se nanašajo na zgoraj citirane spremembe.

Izdajatelj bo v naslednjem tednu izdal KDD d.d., Ljubljana, nalog za izdajo delnic v nematerializirani obliki in opravil ustrezne postopke, potrebne za njihovo uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu, katerega upravljavec je Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, Slovenija.

Pomembnejše spremembe podatkov in druge pomembne poslovne dogodke družba sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, SEOnet. Dostop do objave je omogočen na uradnih spletnih straneh družbe gorenje.com, in sicer od dneva objave dalje.

 

 
Uprava Gorenje, d.d.

 

Datum: 9. 11. 2007