Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-15/16

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za obdobje od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Skupina Triglav je v prvem polletju 2016 skladno s pričakovanji poslovala v zahtevnih tržnih razmerah in v okolju zgodovinsko nizkih obrestnih mer na mednarodnih finančnih trgih.  Skupina je obračunala približno enako konsolidirane kosmate zavarovalne in sozavarovalne premije kot v enakem obdobju lani (507 milijonov evrov). Ob upoštevanju lanske prodaje češke zavarovalnice je Skupina Triglav v prvi polovici leta dosegla skoraj 2-odstotno premijsko rast. Premija premoženjskih zavarovanj, ki predstavlja 68-odstotni delež konsolidirane zavarovalne premije, je zneskovno ostala približno na enaki ravni kot lani, premija življenjskih zavarovanj se je znižala za 3 odstotke, premija zdravstvenih zavarovanj pa je zrasla za 3 odstotke. V Sloveniji je matična družba obračunala za odstotek manj zavarovalne premije kot lani v enakem obdobju, medtem ko se je obseg premije drugih dveh zavarovalnic na slovenskem trgu, Triglav, Zdravstvene zavarovalnice in Skupne pokojninske družbe povečal za 3 oziroma za 4 odstotke. V drugih petih državah regije Adria so vse hčerinske zavarovalnice dosegle rast premije. Najvišja, 20-odstotna, rast je bila dosežena na srbskem trgu, med tem ko se je na Hrvaškem povečala za 12 odstotkov.  V Črni gori je bila rast premije šestodsotna, v Makedoniji  petodstotna. Na trgu Bosne in Hercegovine je sarajevska zavarovalnica dosegla 12-odstotno in zavarovalnica v Banja Luki triodstotno povečanje premije. Uspešnost polletnega poslovanja v osnovni dejavnosti potrjuje izboljšani kombinirani količnik Skupine (93,4 odstotka) in tudi matične družbe (87,6 odstotka).

V primerjavi z lanskim polletjem je Skupina zabeležila za odstotek več kosmatih zneskov škod (301,1 milijona evrov), matična družba pa za dva odstotka več (198,1 milijona evrov). V letošnjem letu je poslovanje Skupine zaznamovalo tudi nekaj množičnih škodnih dogodkov, med katerimi je bila največja škoda zaradi pozebe v Sloveniji in na Hrvaškem.

Z doslednim izvajanjem ukrepov poslovne politike je Skupina Triglav prvo polovico leta zaključila s čistim dobičkom v višini 34,2 milijonov evrov (matična družba 29,6 milijona evrov) in poslovnim izidom pred obdavčitvijo v višini 43,2 milijonov evrov (matična družba 36,8 milijona evrov). Na poslovanje in poslovni izid Skupine so imeli pomemben vpliv nizki donosi od finančnih naložb zaradi zgodovinsko nizkih ravni obrestnih mer na finančnih trgih. V prvem polletju 2016 so bili donosi Skupine za 39 odstotkov nižji kot leto prej, medtem ko so bili pri matični družbi nižji za 20 odstotkov.

Zavarovalnica Triglav je letos ponovno izplačala 2,50 evra bruto dividende na delnico, kar jo uvršča med eno od dividendno najdonosnejših delnic na Ljubljanski borzi.

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Skupina Triglav v letu 2016 skladno s strateškimi usmeritvami uspešno ohranja finančno stabilnost, visoko kapitalsko ustreznost in dobičkonosnost poslovanja. To nam potrjujejo tudi visoke bonitetne ocene dveh bonitetnih agencij in predvsem v letošnjem letu dodatno zvišana ocena iz »A-» na »A« s strani priznane bonitetne agencije S&P Global Ratings. Letos poslujemo v razmerah zgodovinsko nizkih, celo negativnih obrestnih mer na mednarodnih finančnih trgih. V prvem polletju so nanje vplivale negotove razmere, šibka gospodarska rast po svetu, nizka inflacijska pričakovanja ter dodatno negotovost, povezana z Brexitom. Hitrega izboljšanja stanja na finančnih trgih in s tem večje spremembe donosov naših finančnih naložb ne pričakujemo. Zato skladno s strateško usmeritvijo ostajamo osredotočeni na zavarovalni del, kjer smo v prvem polletju poslovali dobro. Ob upoštevanju predvidenih razmer poslovanja do konca leta ocenjujemo, da bo letni dobiček pred obdavčitvijo Skupine dosežen v načrtovanem razponu

V priponki sta objavljena polletno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav ter predstavitev poslovanja Skupine za vlagatelje.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 19. 8. 2016  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj deset let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 19.08.2016