Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-109/17

ABANKA d.d., Ljubljana

Sklic XXXIV. skupščine Abanke d.d.

Uprava Abanke d.d., Slovenska 58, Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), veljavne zakonodaje ter 23. člena Statuta Abanke d.d. sklicuje

XXXIV. skupščino Abanke d.d.,

ki bo v torek, 28. 2. 2017, ob 15. uri, na sedežu Abanke d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana

z naslednjim dnevnim redom:

1.    Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine banke

Predlog sklepa št. 1:

Skupščina banke imenuje organe XXXIV. skupščine Abanke d.d.:

1. predsednik:                             Bojan Zadravec

2. podpredsednik:                       Matevž Zgaga

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

2.    Imenovanje člana Nadzornega sveta banke

Predlog sklepa št. 2:

       Skupščina imenuje za člana nadzornega sveta Abanke d.d. za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 28. 2. 2017, gospoda Dejana Kaisersbergerja.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

---------------------------------

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in obrazložitvijo, je delničarju na vpogled na sedežu banke na naslovu Slovenska 58, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do zasedanja skupščine od 9. ure dalje.

Abanka d.d.

Uprava banke

mag. Jože Lenič, predsednik uprave

mag. Aleksander Vozel, član uprave

Matej Golob Matzele, član uprave

Uprava Abanke d.d.
Datum: 23.02.2017