Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-355/17

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Stališče Uprave družbe SALUS, Ljubljana, d.d. glede nasprotnega predloga

Stališče Uprave Salus, Ljubljana, d.d. glede nasprotnega predloga delničarja Slavka Kastelic k 1. točki dnevnega reda (Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2016) 32. redne seje skupščine delničarjev družbe, ki bo dne 19. 5. 2017 ob 16.00 uri v poslovnih prostorih družbe

 

Uprava družbe nasprotnega predloga delničarja ne podpira. Uprava in nadzorni svet sta predlog za uporabo bilančnega dobička za izplačilo dividend oblikovala skladno z dividendno politiko družbe in ob upoštevanju finančno premoženjskega položaja družbe. Ocene možnosti uspeha v odprtih sodnih postopkih temeljijo na strokovnih ocenah Odvetniških družb, ki vodijo posamične primere. Letno poročilo družbe je bilo pregledano in preverjeno s strani pooblaščenega revizorja in nanj ni podal nobenih pripomb. Delničar svoje predloge po oceni uprave utemeljuje na napačnih predpostavkah ter osebno izoblikovanih stališčih, ki nujno ne odražajo dejanskega stanja.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe  od 21.04.2017 dalje do dneve izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 20.04.2017